FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

   
   
   
   
   Şubat 2015
   Yıl     : 52
   Sayı : 600
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Banka Birleşme ve Satın Alma Duyurularının Hedef Banka Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkileri
Arzu ŞAHİN, Hatice DOĞUKANLI
Türk bankacılık sektörünün son on yılı, mali yapısı bozulan bankalara yönelik olarak kamu otoritelerince gerçekleştirilen yasal birleşme ve satın almaların azaldığı, etkinlik, verimlilik artışı gibi diğer nedenlerle stratejik birleşme ve satın almaların yaşandığı, sektöre yabancı ilgisinin arttığı bir dönem olmuştur...Devamı>>

2. Türkiye’de Mali İllüzyon Varlığının Analiz Edilmesi
Özge UYSAL ŞAHİN, Sevda AKAR
Mali illüzyon,bütçe açığının dolaylı finansmanının (özellikle dolaylı vergilerin artışı), kamu mal ve hizmetlerinin algılanan maliyetini azaltarak vatandaşların kamu mal ve hizmetlere olan talebinin arttırmasını ve bu durumda kamu harcamalarının yükselmesini ifade etmektedir... Devamı>>

3. Finansal Refah Hâli: Dumlupınar Üniversitesi Akademisyenlerine Yönelik Ampirik Bir Araştırma
Seyfettin ÜNAL, Yavuz Selim DÜGER, Hasan ÖZYAŞAR
Çalışmanın amacı, akademik personelin finansal refah halini ölçmektir. Buna yönelik olarak literatürdeki tartışma ve bulguları esas almanın yanı sıra akademik personelin unvanı, yaşı, cinsiyeti, medeni durumu ve görev yeri değişkenleri de göz önünde bulundurarak hipotezler oluşturulmuştur...Devamı>>

4. Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılığa Olan Etkisi: Bir Alan Araştırması
Beril SALTIK, Agah Sinan ÜNSAR, Adil OĞUZHAN
Örgütsel iletişim en basit şekliyle, örgütün iç ve dış çevresi arasında ileti alışverişi olarak tanımlanabilir... Devamı>>

5. İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti, İş Stresi ve İş Tatmininin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Araştırma
Mustafa ZİNCİRKIRAN, Gaye Mat ÇELİK, A. Kemal CEYLAN, Abdurrahim EMHAN
Bu çalışmada, enerji sektöründeki çalışanların örgütsel bağlılık, iş tatmini, iş stresi, işten ayrılma niyetinin performans üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır... Devamı>>

6. Sermaye Piyasası Kanunu: Manipülasyondan Piyasa Dolandırıcılığına
Eyüp KADIOĞLU
Eski Sermaye Piyasası Kanunu 1990’lı yılların başında ve sonunda önemli değişikliklere uğramış ve 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu’yla yenilenmiştir... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.