FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

                   ISSN 1307-7112

Gündem | Şubat 2012| Cem Mehmet BAYDUR

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?
İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının nasıl çalıştığını inceleyen bir bilimdir. İnceleme süreci tekil veya derneşik olarak ele alındığında karşımıza makro ve mikro analiz çıkmaktadır. Bazen birbirinden çok farklı, bazen de birbiriyle uyumlu olan bu analiz düzeylerini bir arada ele almak daha doğru bir yoldur. Bu bakış açısına iç hastalıkları mütehassısı ile patolog arasındaki uyum gibi bakılabilir...Devamı>>

Gündem | Kasım 2011| Ali BABACAN

ICEF-2011 İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Açılış Konuşması
Ekonomi ve finansın uluslararası boyutta burada, İstanbul’da tartışılıyor olması ve bundan sonra da daha da çok tartışılacak olması aslında bir sürpriz değil. İstanbul, gittikçe dünyada önemini artıran, finans sonucunda ağırlığını artıran bir şehrimiz. Üstelik 2023’ün dünyasında bizim hedefimiz İstanbul’u dünyanın en değerli 10 finans merkezinden birisi haline getirmek. Şimdiden bu vizyonda çalışmalarımızı başlatmış durumdayız ve 2009 yılında açıkladığımız strateji ve eylem planları da bunun uygulamasına başlamış durumdayız ...Devamı>>

Gündem | Kasım 2011| Murat KARAGÖZ

ICEF-2011 SUNUŞ
İstanbul, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle birlikte küresel bir finans merkezi olma yolundadır. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesine ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ile açıklanan hedeflerin gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, ileriye dönük hedeflerin tespit, takip ve eşgüdümüne katkı yapmak amacıyla Fatih Üniversitesince düzenlenen İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı (ICEF-2011) 20- 21 Mayıs 2011 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. ...Devamı>>

Gündem | Şubat 2011| Ahmet ARSLAN

Kamu İdarelerinde Güvenilir Finansal Raporlama Açısından Muhasebe Denetiminde İç Kontrolün Önemi
2000’li yılların başında ABD’de şirketlerdeki yolsuzluk skandalları iç kontrolün önemini ortaya çıkarmış ve bu çerçevede 2002 yılında çıkarılan Sarbanes–Oxley Act olarak anılan yasa, halka açık şirketlere yönelik muhasebe denetimlerinin sözkonusu şirketlerdeki iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliği konusunda bir değerlendirmeyi de içermesi zorunluluğunu getirmiştir...Devamı>>


Gündem
| Ocak 2011| Cem Mehmet BAYDUR


Merkez Bankasının Resesyona İhtiyacı Var : Daha İyisi Kriz Olsun
T.C. Merkez Bankası (TCMB) son on yıldır açık veya gizli, direkt veya doğrudan enflasyon hedeflemesi yapmaktadır. Temel politika aracı faizi de bu doğrultuda şekillendirmiştir. “Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı amacı doğrultusunda en güçlü politika aracı olan kısa vadeli faiz oranları, çeşitli makroekonomik değişkenlerin gelecek dönem enflasyon gelişmeleri üzerine etkilerini kapsamlı şekilde göz önüne alarak belirlenmiştir”
(TCMB)...Devamı>>

Gündem | Haziran 2010| Yavuz AKBULAK, Sevinç AKBULAK

Türkiye’nin Rekabet Gücü Bağlamında Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinin Özendirilmesi
İnsanlık için, Ar-Ge faaliyetleri yani “yenilik” veya “buluş”un anlamı, sadece firma bazında ekonomik amaçlı ürün geliştirilmesi ve buna bağlı refah artırıcı işlemlerin çok ötesinde, hastalıklara yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi; enerji, su, gıda, çevre vb. küresel sorunlar için yeni çözüm yolları bulunması, yeni iletişim yolları veya güvenlik araçları keşfedilmesi gibi daha geniş kitleleri ilgilendiren açılımlara sahiptir. Bu nedenle, insanlık araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ve bu konudaki arayışlarına aralıksız ve artan ölçüde devam etmekte, bu alanda söz sahibi olmayı başaran ülkeler, küresel anlamda ekonomik ve siyasal olarak da üstünlük sağlayabilmektedirler...Devamı>>

Gündem | Şubat 2010| Ahmet ARSLAN

Denetim Mesleğinde Etik Prensipler
Denetim mesleğinin ayırt edici özelliği, düzeltici nitelikte ve objektif olması nedeniyle, denetlenenlere ve kamuoyuna sağladığı güven ve bu güvenin mesleğe kazandırdığı saygınlık ve itibardır. Bu güven ve saygınlık ancak denetimde mesleki etik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmakla edinilip sürdürebilir.Türkiye’de kamu denetim elemanlarının sorumluluğu denince akla denetim elemanlarının yasal (hukuksal) sorumluluğu gelmektedir. Hâlbuki denetimin kalitesini ve denetim elemanlarının saygınlığını, yasal sorumluluğun yanı sıra mesleki etik sorumluluk da artırmaktadır...Devamı>>

Gündem | Ocak  2010 | Işıl Fulya ORKUNOĞLU

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesi
Hazine bonosu ve devlet tahvilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin finansmanı amacıyla Türk Lirası ve döviz cinsinden çıkarılmaktadırlar. Vatandaşlar açısından ise; belirtilen menkul kıymetlere, yatırımların belirli sürelerle çeşitli yatırım araçları ile değerlendirilmesinde; genellikle daha güvenli ve sabit getiriler elde edilmesi arzulandığında başvurulmaktadır. Hazine bonoları ve devlet tahvilleri gelirlerinin; üzerinde yazan nominal değerin ödemede esas alındığı, paraya çevrilebilirliği bakımından likit nitelikte kabul edilebilecek, değişken kupon ödemeli tahviller hariç getirisi baştan belli olan, piyasa koşullarına göre tamamı veya bir kısmı vadesinden önce nakde çevrilebilen, vadesi uzadıkça taşıdıkları riski artan, 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen hazine bonosu, devlet tahvili alım satım kazançları ve faiz gelirlerinin nihai olarak %10 oranında vergiye tabi tutulduğu yatırım araçlarıdırlar...Devamı>>

Gündem | Kasım  2009 | Osman SİRKECİ

KOBİ’ler öncülüğünde Herkes İçin Sosyal Refah!
2009 yılına girerken Almanya’nın en önemli sanayi ve ticaret odalarından biri olan İHK-Köln Sanayi ve Ticaret Odası’nın aylık yayın organı “IHK plus3” kapak sayfasını Ludwig Erhard4’ın „Wohlstand für alle“ adlı çalışmasına ayırmıştı. Ve 2008 yılına damgasını vuran Küresel Krizin özellikle Almanya’da yol açtığı depreme dikkat çekiyor ve Almanya’nın yaklaşık olarak 100 yıllık resmi devlet politikası olarak temelleri Bismark döneminde atılmış olan uzlaşmacı “sosyal refah devleti” politikalarından sapmanın yol açtığı tehlikelere işaret ediyordu. ...Devamı>>

Gündem | Ekim  2009 | Nuri GÖKALP

Kararda Hayat Vardır
İnsanlar, günlük rutin işlerden başlayıp meslek, iş ve eş seçimi gibi en önemli konulara kadar verdikleri kararlarla yaşamlarını şekillendirirler. İnsanların yaşam süreçlerindeki başarıları, başarısızlıkları ile içine düştükleri boşlukların tümünde verdikleri doğru kararlar, yanlış kararlar veya kararsızlıkların etkisi olmaktadır. Bu kararlar; insanların sahip oldukları bilginin, kültürün, deneyimin, bakış açısının ve toplumdan oluşan disiplinin tercihidir. Karar bir davranış şeklidir. Bu davranış, iş yaşamında güven sağlar. Dolayısıyla kararlı olmanın başarıya etkisi yüksek olur. ...Devamı>>

Gündem | Eylül  2009 | Şermin ATAK

Sorumlular Hemşerilikten Bir Süreliğine Çıkarılmalı mı?
İstanbul ve Tekirdağ’da yaşanan sel 40’ın üzerinde can aldı. Sel “doğal afet” olmanın ötesinde imar etme ve yer seçimi konularındaki yanlışlarla “yapay bir felakete” dönüştü. Sel’in yapay bir felakete dönüşmesiyle beraber ile herkesin bir sorumlu araması, kurumların birbirlerini suçlaması, meslek kuruluşlarının “biz söylemiştik” söylemleri dikkati çekti. Sorumlu arama çabası içinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nın TSK’nın eğitim için kullandığı göletin taştığını ifade etmesi, Başbakan’ın faturanın askere kesilmemesi gerektiğini belirtmesi, siyasi partilerin birbirlerini suçlamaları, 2010 yılında “Dünya Kültür Başkenti” olacak İstanbul’a yakışmadı. Dere yataklarına ve havzalara imar izni verenler ve gerekli altyapıyı hazırlamayanlar ve bu bölgelerde yatırım yapanlar, bu yapay felakete zemin hazırladılar. ...Devamı>>

Gündem | Ağustos  2009 | Naib ALAKBAROV

İktisadi Krizler, İktisadi Ahlak ve Tarihten Alınmayan Dersler
Tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik kriz birçok soruyu da beraberinde getirdi. Ekonomik kriz, aynı zamanda iktisat biliminin krizi olarak değerlendirilmektedir, çünkü bu kriz ünlü iktisatçıların önemli çoğunluğu ve bilim adamları tarafından daha önce fark edilmedi. Bilim adamları bir ekonomik sonuç gerçekleştikten sonra bu ekonomik sonuca götüren sebep ve sürece yönelik sayısız hesapsız fikir söyleme alışkanlıklarına bir yenisini daha eklediler. Evet, en yüksek seviyede kabul edilen ekonomik dergilerde ilk bakışta korkutucu matematik işlemleri içeren makaleler yayınlayan ekonomistler de bu krizi öngöremediler. Bundan önceki krizlerde olduğu gibi ...Devamı>>

Gündem | Temmuz  2009 | Oktar TÜREL

Dünya Ekonomik Bunalımının Türkiye’ye 2008-2009’daki Yansımaları Üzerine Notlar
Bu yazı, kısa ve tanıtıcı Giriş’i izleyen dört bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde Türkiye’de 2008 sonbaharından bu yana şiddetlenen ekonomik durgunluğun öncü göstergeleri ve günümüzdeki tezahürleri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde hükümetin IMF ile 2008 yılı ortalarından beri yürüttüğü mali destek (stand-by) anlaşması müzakerelerinin seyri incelenmektedir. Dördüncü bölümde hükümetin ekonomik durgunluğu aşmak üzere izlediği kısa dönemli talep idaresi politikaları ve diğer önlemleri tartışılmaktadır. Beşinci ve son bölümde ise emekten yana bir orta dönemli stratejinin belli başlı öğelerinin neler olabileceği irdelenmektedir ...Devamı>>

Gündem | Haziran  2009 | Osman SİRKECİ

Neoliberalizm Eleştirileri ve Almanya’da Yeniden Sosyal Refah Devleti Arayışları
1970 sonlarında başlayan sosyal devlet anlayışına yönelik eleştiriler 1980 lerde yoğunlaşarak etkisini artık mevcut devlet ve bürokrasi anlayışlarının değiştirilmesi ile sonuçlandırmaya başladı. Devlet işlerinin (restrukturiert) yapısal değişimi, modernleşmesi, adları ile refah devletinden federal devlet düzenine geçişle birlikte Pazar fetişizmi tüm gelişme sürecine damgasını vurmaya başladı...Devamı>>

Gündem | Mayıs 2009 | Ömer ÇAHA

29 Mart Yerel Seçimleri: Kazananı Bol Olan Bir Seçim
29 Mart 2009 yerel seçimleri partilerin pozisyonları bakımından radikal değişiklikler getirmemiş olmakla birlikte bazı mesajlar içeren bir sonuca sahiptir. Bilindiği gibi iktidar partisinin oyu bir önceki yerel seçim sonuçlarına göre üç puan azalmışken, muhalefetteki bazı partilerin oyları ve ellerindeki belediye sayıları artmıştır ... Devamı>>

Gündem | Mayıs 2009 | Ayşen UYSAL

Öncesi ve Sonrasıyla 29 Mart Yerel Seçimleri
2009 yerel seçimlerinin belki de en çarpıcı sonucu “yerel dinamiklerin” önemine yeniden dikkat çekmesi oldu. “Yerel”i bertaraf eden merkezi anlayışa bazı kentlerde seçmen oylarıyla tepki gösterdi. Merkezin “yerel”e rağmen belirlediği adayların seçimlerde başarı kaydedemediği örneklerin sayısı azımsanamayacak kadar çok. Aday belirleme sürecinin incelenmesi ve seçim sonuçlarının dikkatli bir okuması yerel dinamiklerin önemini açıkça ortaya koymaktadır ... Devamı>>

Gündem | Nisan 2009 | Aykız DOĞAN

ABD Dolarının Hegemonyası Sarsılıyor mu?
ABD’nin eşi benzeri görülmemiş bir hızla para basması kriz ile mücadele politikaları sonucunda daha da hızlanmış olmasına rağmen; yeni bir durum değildir. Başka bir ekonomiyi mahvedebilecek olan bu yüksek para arzı, Dolar’ın ‘rezerv para’ (reserve currency) olması sayesinde ABD için üstesinden gelinmez bir sorun teşkil etmemektedir. Peki, bu durum rezervlerini Dolar cinsinden tutan ülkeler için ne ifade etmektedir? ... Devamı>>

Gündem | Nisan 2009 | Aykız DOĞAN

ABD Dolarının Hegemonyası Sarsılıyor mu?
ABD’nin eşi benzeri görülmemiş bir hızla para basması kriz ile mücadele politikaları sonucunda daha da hızlanmış olmasına rağmen; yeni bir durum değildir. Başka bir ekonomiyi mahvedebilecek olan bu yüksek para arzı, Dolar’ın ‘rezerv para’ (reserve currency) olması sayesinde ABD için üstesinden gelinmez bir sorun teşkil etmemektedir. Peki, bu durum rezervlerini Dolar cinsinden tutan ülkeler için ne ifade etmektedir? ... Devamı>>

Gündem | Mart 2009 | Cem M. BAYDUR

Krizden Kurtulmak İçin Neler Yapmalı
Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik krizi 2001 krizidir. % 5.67 kadar ekonomimiz küçülmüştür
Enflasyon % 50’lerin üzerine ulaşmış ve işsizlilik % 10.6’yı bulmuştur. Bu ağır kriz ortamından Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile beraber takip eden yıl dış âlemdeki olumlu gelişmeler ekonomiyi kısa sürede toparlamış, büyüme % 6’lara ulaşmış, enflasyon da % 35’lere gerilemişti. Ancak bugünkü koşullar 2001’deki koşullardan çok farklıdır. ... Devamı>>

Gündem | Şubat 2009 | Hayal A. ŞİMŞEK, Asuman ALTAY

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi
Dünya Ekonomisinde küreselleşme eğilimlerinin devletlerin ekonomi politikalarını önemli ölçüde değiştirdiği görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler 1970’li yıllardan itibaren hızla yayılan bir serbestleşme sürecine girmişler ve ekonomik yapılarında bir değişim süreciyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu ülkeler kamu kesimini daraltıcı etki oluşturan maliye ve para politikalarına ağırlık vermişlerdir. Dolayısıyla hem vergi oranlarını azaltıcı şekilde gevşek vergi politikaları hem de kamu harcamalarını daraltıcı sıkı harcama politikaları kullanmışlardır ... Devamı>>

Gündem | Ocak 2009 | Kemal CEBECİ

Dolar Hala Çok Ucuz! Doları Anlamaya Çalışmak
Yaşanan küresel finansal krizin etkileri biraz gecikmeyle de olsa Türkiye sınırları içine girmiş bulunmakta. Bayram tatili nedeniyle birkaç haftalık sakinliğin ardından özellikle döviz piyasası krize tepki veren piyasaların başında geliyor. Diğer taraftan İMKB endeksinin de tepkisi dövizden aşağı kalmadı. Kısa süre içinde 40000’lerden 20000 puanlar seviyesine yaklaşmış bulunmaktayız. Borsadaki düşüşün temel gösterge niteliğinde olduğu bir gerçek ancak içeride halkın büyük bölümü dövizin verdiği tepkilere daha duyarlı. Nitekim yıllar boyu halkın temel yatırım aracı olan dövizdeki her hareket kişilerin tüketim, yatırım gibi temel ekonomik kararlarını etkiliyor ... Devamı>>

Gündem | Aralık 2008 | Serpil AĞCAKAYA, İsmail Sadık YAVUZ

Piyasanın Çığlığı: Yirmi Birinci Yüzyıl İktisadında Bir Dönüm Noktası Mı?
24 Ekim 1929, tarihe “Kara Perşembe” olarak geçmiştir. Peki, bu tarihte ne olmuştur da yıkılmaz görünen duvarlar çökme tehlikesi yaşamıştır? Adam Smith tarafından temelleri atılan, marjinalist devrim tarafından gözden geçirilen, Marshall ve Avusturya Ekolü tarafından önemli ölçüde geliştirilen kapitalist doğal serbesti sistemi kuşatma altındaydı. Say kanununun, tasarrufun, denk bütçenin, düşük verginin, altın standardının klasik erdemleri, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde saldırı altındaydı. Sadece krizin patlak verdiği hafta olan 21–29 Ekim 1929 tarihleri arasında Dow Jones sanayi ortalamasına bakıldığında ... Devamı>>

Gündem | Kasım 2008 | Cem Mehmet BAYDUR

Dünyadaki Kriz, Doğru Dış Açık ve Bize Sunulan Fırsat: Hükümet IMF ile Anlaşmamalıdır
Son zamanlarda cari işlemler dengesindeki bozulma ile kur arasında çok kuvvetli bir ilişki olmadığı yolunda çıkarımlar yapılmakta, cari işlemler dengesindeki bozulmanın yapısal nedenlerden ve enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı iddia edilmektedir. Hatta esnek kur sisteminde bile 2000’li yıllarda cari işlemler dengesinin bozulma sürecinin giderek artması, ihracatçıların kurun değerlendiği yolundaki şikayetleri görmezden gelinmiştir ... Devamı>>

Gündem | Kasım 2008 | Naib ALAKBAROV

Krizler Kapitalist Sistemin Sigortasıdır
AB Komisyonu 26 Mart 2008 yılında yayınladığı raporda uluslararası finans piyasalardaki krizin ve yükselen fiyatların AB’nin ekonomik büyümesi üzerinde olumsuz etki yaratacağı uyarısında bulundu. Bundan ilaveten AB Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet Brüksel’de AB Parlamentosu Ekonomi ve Para Kurulunda yüksek enflasyon ve Euro’nun yüksek kurunun AB ekonomisini olumsuz etkilediği açıklamasında bulundu ... Devamı>>

Gündem | Ekim 2008 | Osman SİRKECİ

Avrupa Birliği’nden KOBİ’lere Yeni Açılımlar: Küçük İşletmeler İçin ON EMİR
Avrupa Komisyonu Başkanı, José Manuel Durão Barroso, 25 Haziran 2008’de, Brüksel’de yaptığı açıklamada; “Avrupa Birliği sınırları içinde bulunan KOBİLER, artık kırmızı kart görmeyecek, tam tersine onların ayaklarının altına kırmızı halı serilecek” cümleleri ile önümüzdeki on yıla en  geniş girişimciler kitlesinin gelecek on yılına damgasını vuracak ON EMİR’li Avrupa Küçük İşletmeler Yasa’sı ile ekonomik ve sosyal tabanlı politikaların anlamını ve önemini belirtti ... Devamı>>

Gündem | Eylül 2008 | Cesurhan TAŞ

Kalkınmaya Giden Yol Kalkınma Ajanslarından mı Geçer?
Ülkemiz, dünya çapında iktisadi büyüklük sıralaması açısından henüz ilk on ülke arasına girememiştir. Ulusal kalkınma açısından ileri seviyede olmamanın yanında kendi bölgeleri arasında da ciddi gelişmişlik farklılıkları bulunmaktadır. Bazı bölgelerimiz OECD ve AB seviyesine ulaşmış iken bazı bölgelerimiz ise geri kalmış Afrika ülkeleri düzeyinde bulunmaktadır ... Devamı>>

Gündem | Ağustos 2008 | Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜNLÜ

Sosyalist Enternasyonal ve Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 30 Haziran-2 Temmuz 2008 tarihlerinde Atina’da yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmadı. Katılmamasının nedeni, Sosyalist Enternasyonal ilkelerine uymadığı gerekçesiyle CHP aleyhine sert bir bildiri yayımlanacağı haberiydi. CHP Sosyalist Enternasyonal’e 1970’lerin sonuna doğru üye olmuştu. Son zamanlarda izlediği politikanın milliyetçi ve militarist tonlar içerdiği yönünde değerlendirmelerin giderek arttığı bir ortamda AKP içinde yer alan “sosyal demokrat” siyasetçilerin Sosyalist Enternasyonale CHP aleyhine başvuru yaptığı yorumları da toplantıya katılmamasında etkili oldu ... Devamı>>

Gündem

| Temmuz 2008 | Dr. Cenap ÇAKMAK

Türkiye-Avrupa Konseyi İlişkileri ve AK Parti Kapatma Davası
Türkiye’de iç siyaset gündemini önemli ölçüde etkileyen AK Parti’ye yönelik açılan kapatma davası kısa sürede ülkenin dış politikasında da önemli bir hale geldi. Özellikle demokratikleşme ve sivilleşme bağlamında tartışılan kapatma davasının Türkiye’nin uluslararası alandaki imajına büyük zarar verdiği görüşleri sıklıkla dile getirildi.Türkiye’de demokratikleşmeden taviz ya da geri dönüş anlamına gelebilecek bu sürecin AK Parti’nin kapatılması ile neticelenmesi durumunda Türkiye’nin ağır bir fatura ödemek zorunda kalacağı iddia edildi ... Devamı>>

Gündem

| Haziran 2008 | Dr. Mustafa ALPASLAN, Doç. Dr. Mustafa SAKAL

Vergi Usul Hukuku Uygulamasında Tebligat Usulleri ve Süreler
Vergi hukukunda tebligat konusu son derece önem taşıyan ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu bağlamda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) tebliğle ilgili hükümleri gereğince tebliğin vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden bir yazının veya bir belgenin o kimseye önceden belirlenmiş yöntem ve şekillere göre iletilmesidir. Vergi usul hukukunda belirlenen yollardan biri ile belirlenen matraha idarece vergi oranı uygulanarak vergi alacağının miktarı bulunduktan sonra, bunun mükellefe bildirilmesi gerekecektir... Devamı>>

Gündem

| Mayıs 2008 | Yrd. Doç. Dr. Serpil AĞCAKAYA

2007-2008 Mali Yılı Bütçelerinin Değerlendirilmesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 2006 yılından itibaren, “konsolide bütçe” uygulamasından uluslararası standartlarla uyumlu ve daha geniş kapsamlı olan “ merkezi yönetim bütçe” uygulamasına geçilmiştir. Böylece, merkezi yönetim içinde yer alan, fakat bütçe dışında kaynak kullanan kamu idareleri bütçeye dahil edilmiş, ayrıca düzenleyici ve denetleyici kurumların , gelir ve harcamaları da bütçe kapsamına alınmıştır. Bu sayede, kamu kesimi daha doğru ve gerçekçi bir şekilde sınıflandırılarak bütün kamu idarelerinin gelir ve giderleri bütçe içine alınmıştır... Devamı>>

Gündem

| Nisan 2008 | Yrd.Doç.Dr. Fatih TÜRE

Egemenlik, Temsili Demokrasi ve Ulus-Devlet
Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında “dağdaki çobanın oyu ile benim oyum eşit olmamalı” türünden sözler sarfeden bir magazin kızı, medyada ve hatta akademik çevrelerde yoğun bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Her gün yazı yazmak ya da izlenebilecek bir program hazırlamak zorunda olan köşe yazarları ve haber programcıları, aslında politik düşünce tarihinin en kadim sorunlarından biri olan bu konu üzerine yoğun bir biçimde eğildiler. Tahmin edileceği gibi, kerameti kendinden menkul birçok köşe yazarı ve televizyon programcısı, kendi düzeyleri ölçüsünde, okuyucuyu ve izleyiciyi ‘aydınlattılar’. Bu bağlamda demokrasinin temelinin mutlak bir eşitlik idealine dayandığından dem vuranlar da oldu, “tabii ki ben de” diye başlayıp “ama” diye devam eden cümleler kuranlar da... Devamı >>

Gündem

| Mart 2008 | Doç. Dr. Cem M. BAYDUR

Dünyanın Krizi de Bizimdir, Bizimkisi de
Türkiye’de gerek günlük yaşamda halk, politikacılar gerekse ekonomi bürokrasisi ve akademisyenler için istikrardan anlaşılan fiyat istikrarıdır. Kalıcı bir fiyat istikrarından bahsedildiğinde ise enflasyon yanında ödemeler dengesi açığına, büyüme ve işsizlik değerlerine bakılmaktadır. Bunun yanında para ve maliye politikalarının sıkı olup olmaması da tartışılmaktadır. Bütün bu tartışmalar doğru olmakla beraber ekonomi, özünde olmasa bile analiz açısından fiziğe çok benzer dengeler ile uğraşır ... Devamı >>

Gündem

| Şubat 2008 | Necdet SUBAŞI

AKP ve Aleviler -"Yol" ve "Yordam" Arayışı
Aleviler tarihsel kimliklerini, kurumsal yapı ve ritüellerini bugün nasıl sürdüreceklerine ilişkin olarak, oldukça çeşitlenmiş söylem ve tasavvurlarıyla derin bir kargaşanın içindedirler. Dedelerin manevi rehberliklerinin yeniden biçimlenmesinden her bir dedenin din hizmetlisi olarak istihdam edilmesine, cem evlerinin kısmî birer ibadet mekânı olarak tasarlanmasından devletin Alevilere yönelik her tür hata ve kusurunu itiraf edip kendilerinden açıkça özür dilemesine kadar pek çok konuda yoğunlaşan beklentileri, Alevi talepkârlığının sınırlarını göstermesi açısından oldukça önemli bir harita işlevi görmektedir ... Devamı >>

Gündem

| Ocak 2008 | Dr. Gary CHAMBERS

Gordon Brown'ın Ekonomi Politikalarına Bakış
1997-2007 Yılları arasında Gordon Brown, genel olarak başarılı bir maliye bakanı olarak ün yapmış, 27 Haziran 2007’de Tony Blair’in yerine geçerek İngiltere Başbakanı olmuştur. Brown, bir Başbakan olarak görevinin kendisinin ve İşçi Partisin iktidarını korumak olduğuna inanmaktadır. Göreve geldiğinde ülkeyi daha iyi ve adil hale getirme sözü vermiştir. Ancak, İngiltere’nin uzun dönemli Maliye Bakanı olduğu dönemde bu amaçlarının ne kadarını yerine getirebilmiştir? Bu çalışmanın amacı, son on yılda İşçi Partisi yönetimindeki ekonomi politikasının temel unsurlarına değinmek ve İngiltere ekonomisinin yakın geleceğe yönelik planlarını ele almaktır ... Devamı >>

| Ocak 2008 | Naib ALAKBAROV

AB Komisyonu 2007 Yılı Türkiye İlerleme Raporu
AB Komisyonu 06.11.2007 tarihinde AB Konseyi ve AB Parlamentosuna sunacağı toplam 82 sayfalık “2007 yılı Türkiye İlerleme Raporu”nu açıkladı. Açıklanan raporun ön sözünde bu raporun kısaca 1) Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri; 2) Türkiye’nin AB tam üyeliği için gereken siyasi koşulların durumunu; 3) Türkiye’nin AB tam üyeliği için gereken ekonomik koşulların durumunu ve 4) AB Antlaşmalarında, yasalarında ve Birlik politikalarında belirtilen üyelik için gereken koşulların Türkiye açısından değerlendirilmesinin yapıldığı belirtilmektedir ... Devamı >>

Gündem

| Aralık 2007 | Doç. Dr. Nadir EROĞLU

İktisat Politikalarında Israrla Neden Fiyat İstikrarı Amacı?
FED (Federal Reserve Bank- ABD Merkez Bankası) gibi, gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ile gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının oynadığı roller birbirinden oldukça farklıdır. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları uluslar arası finansal sermayeyi yönlendirirken, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları bu tür sermayenin koyduğu kurallar ile yönlendirilir. IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar özelleştirme, finansal serbestleşme, dışa açılma, vergi reformu, kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması (hepsine birden Washington Consensus diyebiliriz) koşulları
altında gelişmekte olan ülkeler ile stand-by anlaşmaları yapmak suretiyle bu ülkelerin para ve maliye politikaları üzerindeki denetim haklarını ellerinden alarak bu yönlendirmenin en önemli sac ayaklarını oluştururlar ... Devamı >>

| Aralık 2007 | Dr. Bünyamin BEZCİ

Anayasayı Tartışmak
Liberal düşünce Hobbes’tan beri özgürlüğümüzü ve güvenimizi sağlamak için nasıl bir devlete katlanmamız gerektiğinin formülünü bulmaya çalışmaktadır. Mükemmel formülü ne Locke ne de Rousseau bulabilmiş değildir. Hegel çözümü devleti mutlak kılmakta, Marx ise devleti toptan yok etmekte bulduğunu ilan etmiştir. 19. Yüzyıl sonunda siyaset felsefesinin bu kadim sorunu Tocqueville’le birlikte özgürlük ile eşitlik arasında bir sorun olarak anlaşılmaya başlanmıştır ... Devamı>>

Gündem

| Kasım 2007 | Dr.Cenap ÇAKMAK

Türk ve Amerikan Dış Politikalarında Benzerlikler ve Amerikan Diplomasisinden Alınacak Dersler
Türk dış politikasında önemli bir yeri olan ABD ile ilgili birbirinden oldukça farklı değerlendirmelere ve analizlere rastlamak mümkündür. Bu nedenle de denilebilir ki Türk-Amerikan ilişkilerinin niteliği ve içeriği çok tartışmalı bir konudur. ABD’nin süper güç olduğuna ve Türkiye’nin de yönünün devamlı Batıya yönelik olduğunu savunanlara göre Türkiye ABD için, ABD de Türkiye için çok önemlidir; ki bunun da doğal sonucu iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu seyretmesi için çaba gösterilmesi gerektiğinin açık olduğudur ... Devamı >>

| Kasım 2007 | Naib ALAKBAROV

2007 Nobel İktisat Ödülü Mekanizma Tasarımı Teorisine
Kimyager, mühendis ve sanayici Alfred B. Nobel, 1833 İsveç doğumlu olup, 1896’da İtalya’da ölmüştür. Servetinin büyük kısmını (9 milyon dolar) Nobel ödülü verecek bir vakıf için bağışlamıştır. 1900 yılında kurulan Nobel Vakfı özel bir kuruluştur. Nobel ödülleri esas olarak fizik, kimya, fizyoloji veya tıp, edebiyat, barış olarak beş alanda her yıl ekim ayında verilmektedir ... Devamı >>

| Kasım 2007| Doç. Dr. Turgay UZUN

Seçim Sonrası Türkiye Hangi Yöne?
22 Temmuz seçimlerine yönelik yapılan değerlendirmelerde seçimin Türkiye’de yeni bir dönemim başlangıcı olduğu ve çok önemli sonuçları beraberinde getirdiği yolundaki düşünceler ön plana çıkmaktadır. 22 Temmuz seçimlerini önceki seçimlerden ayıran noktalar nelerdir veya neden Türk siyasal yaşamında bu kadar önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır? ... Devamı >>

Gündem

| Ekim 2007 | Dr. İsmail MAZGİT

Sermaye Piyasalarında Spekülâsyon: Tarihin Tekerrürü
Sermaye piyasaları tarihi, kısa yoldan zengin olma hayaline sahip olanların, genellikle bu hedeflerine ulaşabilmek için finansal piyasalarda ve özellikle de hisse senedi borsalarında yaptıkları faaliyetler sonucu, uğradıkları hüsranın örnekleri ile doludur. Nitekim son olarak Çin’de bu hayalin önemli ölçüde taraftar bulduğu, menkul kıymet piyasalarının bu hayalin peşinde koşanların işlemleri ile dolu olduğu, haberleri yayılmaya başladı. ... Devamı >>

| Ekim 2007 | Naib ALAKBAROV

AB Anayasa Krizinden Kurtulma Çabasında
AB Anayasasının Fransa ve Hollanda’da halk tarafından kabul edilmemesi ile başlayan, yaklaşık iki yıldan beri devam eden ve AB’nin siyasi ve kurumsal faaliyetlerini kilitleyen kriz, Lizbon Zirvesinde (18-19 Ekim 2007) varılan anlaşmalarla aşıldı. Bu anlaşmalar 2009 tarihinden itibaren geç kalmış reformların hayata geçirilmesini amaçlamaktadır. “Lizbon Antlaşmaları” olarak da adlandırılan “Avrupa Birliği Antlaşması” ve “Avrupa Birliği İşleyiş Antlaşması”, 13 Aralıkta Portekiz’in başkenti Lizbon’da devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ve daha sonra ayrı ayrı AB ülkeleri hükümetleri tarafından da onaylanacak. Tüm üye ülkelerde aynı anda yürürlüğe girecek olan antlaşmalar, 2009 yılından itibaren AB’nin temel hukuki çerçevesini oluşturacak. ... Devamı >>

Gündem

| Eylül 2007 | Mehmet Merdan Hekimoğlu

Bu Meclis Anayasa Yapabilir mi?
Özgün modernleşme tarihimizden tevarüs eden devlet merkezci zihni paradigmanın anayasa hukukumuza yansımasının doğal bir sonucu olarak, genelde devlet ve toplum arasında yapılan bir sözleşme olduğu kabul edilen ama aslında toplumun, birlikte yaşama iradesinin asgari müştereklerde tecelli etmiş ortak zemini olarak, bütünüyle kendi içerisinde kotarması gereken temel hukuksal ve siyasi belgeler olarak anayasaların ... Devamı >>

Gündem

| Ağustos 2007 | Fahri YAVUZ

Türkiye Tarımı Üzerine Düşünceler
Tarım, insanların temel ihtiyacı olan gıda ve ileri düzeyde olduğunu görüyoruz. Tarımsal giyinme gereksinimlerinin ham maddesini kaynakları bol olan ABD gibi ülkelerde ekonomi sağlayan sektör olması nedeniyle, tarihin her gelişmiş olduğundan, bu kaynakları doğru ve döneminde stratejik önemini korumuştur. Bu etkin kullanmak mümkün olmaktadır ... Devamı >>

| Ağustos 2007 | Turgay UZUN

Seçim Sonrası Türkiye Hangi Yöne?
22 Temmuz seçimlerine yönelik yapılan Bu noktadan baktığımızda, 22 Temmuz, değerlendirmelerde seçimin Türkiye’de yeni demokratik süreçlere yönelik bir referandum bir dönemim başlangıcı olduğu ve çok önemli anlamı taşımaktadır. Seçim sonuçları, sonuçları beraberinde getirdiği yolundaki demokratik sürecin desteklenmesi, AB düşünceler ön plana çıkmaktadır ... Devamı >>

| Ağustos 2007 | Umurcan GAGO 

ABD' de Swap Sözleşmelerinin Vergilendirilmesi
Geçtiğimiz iki yılda ülkemizin finans sektörü vaktinin önemli bir bölümünü para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri takip etme fonksiyonunun yanında finansal araçların vergilendirilmesi konusuna vakfetti. Banka ve aracı kurum birliklerinin yanında yerli ve yabancı kökenli finansal kurumlar için bu konu ciddi bir zaman-işgücü yatırımı haline geldi. Uzun ve çok sayıda toplantılar yapıldı ... Devamı >>

Görüş | Haziran 2007 | Adnan NAS

Geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli çevrelerce sık sık gündeme getirilen erken seçim senaryoları cumhurbaşkanlığı krizi ile birlikte kuvveden fiile döndü. Bununla birlikte bu seçime erken seçim değil, öne alınmış bir seçim demek daha doğru. Ancak bu seçim bir başka siyasi krizin sonucu olduğu için farklı bir nitelik kazandı. Çünkü bu defa seçim sonrası için siyasi istikrarsızlık ihtimali artmış durumda.2002 seçimlerinde AKP bir bilinmeyendi. Mevcut ekonomik programa ve AB perspektifine ne ölçüde sahip çıkacağı belli değildi. Geçen beş yıl içinde AKP’nin hem ekonomide hem de AB konusunda umulanın ötesinde bir performans sergilemesi bu soruları gündemden kaldırırken, Türkiye bu seçimde kendini yeni bir tartışmanın çinde buldu... Devamı >>

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak %20 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 200 TL’ye indirilmiştir.

 Bu fırsattan faydalanınız.