Aralık 2007

Aralık 2007
Yıl : 44
Sayı: 514

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye Ekonomisinin Rekabet Gücündeki Gelişmeler ve Faktör Kullanım Yoğunluklarına Göre Dış Ticaretin Yapısı
B. Ali EŞİYOK
Bu çalışmada ihracat performansının kalıcı olabilmesi için teknolojik içeriği yüksek sektörlere dayalı bir rekabet gücünün önemine işaret edilmekte, reel kur ve reel ücret hareketlerine dayalı rekabet gücü politikalarının kalıcı...

Haftanın Günleri Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda GARCH Modeli ile Test Edilmesi
Hüseyin AKTAŞ, Metin KOZOĞLU
Haftanın Günleri Etkisi, finansal piyasalarda en çok gözlemlenen ve üzerinde araştırma yapılan dönemsel anomalilerden biridir. Günlük getirilerin haftanın günlerine bağımlılığını, GARCH Modeli ile araştıran çalışmada, İMKB...

İmalat Sanayinde Sektörel Etkinliğe Dayalı Uzamsal İlişkiler: Türkiye Örneği
M. Ensar YEŞİLYURT
Uzamsal analizler komşuluk üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada uzamsal modeller mekansal komşuluklar yerine sektörel komşulukların analiz edilmesi için yani sektörel dışsallıkların belirlenmesi için kullanılmıştır... 

Türkiye'de Bir Parasal Aktarım Kanalı Olarak Banka Kredileri
Harun ÖZTÜRKLER, Affan Hakan ÇERMİKLİ
Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı ve kredi kanalı olarak adlandırılan parasal aktarım kanalları aracılığıyla etkiler.

Enflasyon İndekslerinde Yakınsama: Türkiye Örneği
Yılmaz AKDİ, Afşin ŞAHİN
Bu çalışmada, Tüketici Fiyat İndeksi (TÜFE), 7 alt bileşeni; (Konut, Gıda, Giyim, Ev Eşyası, Sağlık, Ulaştırma, Kültür) ve Toptan Eşya Fiyat İndeksi (TEFE) enflasyonları arası olası yakınsama ilişkisi 1988:01-2007:10 dönemi...

Hizmet Sektöründe Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Yöntemi ile Ölçülmesi ve Hazır Yemek İşletmesinde Bir Uygulama
Ali ELEREN, Çetin BEKTAŞ, A. Şahin GÖRMÜŞ
Gelişmiş ülke ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de hizmet sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin başarılı olmalarında rol oynayan önemli etkenlerden birisi hizmet...

Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorisi Perspektifinden Anayasal Mali Reform
Engin HEPAKSAZ
Kamu tercihi perspektifinden mali seçim ve tercihi belirleyen geçerli ve yaygın kurallar ‘Mali Anayasa’ olarak adlandırmaktadır. Mali anayasanın kapsamını ise yasal olarak bağlayıcılığı olan kurallar, açık anayasa hükümleri veya...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.