Mayıs 2008

Mayıs 2008
Yıl : 45
Sayı: 519

İç Kapak ve İçindekiler


Dünya Bankasının Yoksulluğa Karşı Politikaları: Kırgızistan Örneği
Ramazan GÖKBUNAR, Serkan CURA
Yoksulluk, büyük ölçüde ekonomik krizler, savaşlar ve doğal afetlerden kaynaklanan bir sorundur. Küreselleşme ile birlikte yoksulluğun varlığı, dünya barışını ve refahını bozucu etkiler yaratmaktadır...

Türkiye'de Bölgesel Yönetişimin Kurumsal Yansıması: Kalkınma Ajansları
Mehmet Zahid SOBACI
Günümüzde, dünyayı şekillendiren iki temel eğilim olan küreselleşme ve yerelleşmenin yönlendiriciliğinde ulus devlet bir dönüşüm sürecine girmiştir ...

Yöntembilim Sistemi, Yöntembilim ve Yöntem Kavramlarının Tanım ve Kullanımlarına Açıklık Getirmeye Yönelik Bir Deneme
Mehmet DEĞİRMENCİ, Aylin Çiğdem KÖNE
Bilimsel bir sorgulama değişik yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde kullanılan yaklaşımlar birbirinden farklı olabildiği gibi sosyal bilimlerin kendi içindeki yaklaşımlar da farklılıklar gösterebilmektedir...

A ve B Tipi Yatırım Fonlarının Yapısal Analizi
Ayşen KORUKOĞLU
Çalışmada A ve B tipi yatırım fonlarının farklı perspektiflerden farklılaşmasının araştırılması hedeflenmiştir...

Bağımsız Denetimde Sarbanes Oxley Kanunu ve SPK Düzenlemelerinin Karşılaştırılması
Halime TEMEL
ABD’de meydana gelen Enron, Worldcom ve Xerox gibi büyük şirketlerin finansal skandallarından sonra 2002 yılında yürürlüğe giren Sarbanes Oxley Kanunu ile özellikle halka açık şirketlerin denetiminin izlenmesi, denetçi bağımsızlığının...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.