Temmuz 2008

Temmuz 2008
Yıl : 45
Sayı: 521

İç Kapak ve İçindekiler


Modern Para Düşüncesinin Gelişmesi Adam Smith ve Bankacılık Okulu'nun Oynadığı Rol Üzerine Bir İnceleme
Sayım IŞIK
Bu çalışmanın amacı Smith ve Bankacılık Okulu’nun modern para düşüncesinin gelişimindeki etkisini incelemektir. Klasik para teorisinden tamamen ayrılan Smith ve Bankacılık Okulu gerçek senetler kuramını kabul ettiler. Smith ve Bankacılık...

Merkez Bankalarının İkilemi: Finansal İstikrarsızlığa Müdahale ve Ahlaki Riziko
Aydan KANSU
Son yıllarda finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler finansal istikrarı sürdürmeyi zorlaştırmaktadır. Merkez bankalarının temel hedefi fiyat istikrarı olmakla birlikte finansal istikrarı da gözetirler. Merkez bankalarının finansal...

Modern Devletin Adaleti: Sözleşmeli Adalet
Fatih TÜRE
Adalet, politik düşüncenin üzerine en çok eğildiği konuların başında gelmektedir. Toplumsal açıdan ele alındığında adaletin hak ve hakkın dağıtımı ile ilgili bir kavram olduğu kabul edilmiştir. Bu kabul, söz konusu dağıtımı...

Asimetrik Enformasyon Yaklaşımı ve Finansal Krizler: Gelişmiş Ülke Örneği Olarak ABD
M. Kutluğhan Savaş ÖKTE
Bu makale, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi ile ilişkili olarak finansal krizlere asimetrik enformasyon yaklaşımını incelemektedir. Finansal kriz konusu, ABD ekonomisinde tarihsel bir olgudur. ABD ekonomisini etkileyen krizler içinde...

Basel II Bağlamında KOBİ'lerin Finansman Sorunları: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
Şeref KALAYCI, İsmail ÇELİK
Günümüzde, KOBİ’ler birçok ülkede büyük öneme sahiptirler. KOBİ’ler ülkemizde de toplam işletmelerin yaklaşık %98’ini oluşturmakta ve istihdamın yaklaşık %77’sini karşılamaktadırlar. Bu nedenle pek çok ülke, ekonomilerinin...

İthalat ve İhracat Talep Esnekliklerinin Parametrik Olmayan Yaklaşımla Tahmin Edilmesi
Bedriye SARAÇOĞLU, Gaye KARPAT ÇATALBAŞ
Devalüasyonun temel nedeni, dış ödemeler bilânçosundaki açıkların kapatılmasıdır. Devalüasyonla birlikte, ithalatta azalma, ihracatta ise artış olması beklenir. Devalüasyonla başarı sağlanabilmesi, devalüasyonun döviz kazandırıcı...

Küreselleşme Sürecinde Örgüt Liderliği ve Uygulamalı Bir Çalışma
Melih ŞİMŞEKER, Sinan ÜNSAR, Adil OĞUZHAN
Bu çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinin Türkiye’de Trakya Bölgesi’ndeki kar amaçlı özel şirketlerde var olan örgütsel liderlik anlayışına olan etkisini incelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde küreselleşme ve liderlik...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.