Eylül 2008

Eylül 2008
Yıl : 45
Sayı: 523

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı Girişlerini Belirleyen Faktörler: 1980-2006
Hüseyin ÖZER, Taha Bahadır SARAÇ
Bu çalışmada, Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye girişlerini belirleyen faktörler araştırılmıştır...

Faiz Oranındaki Oynaklığın Swarch Yöntemi İle Belirlenmesi: Türkiye Örneği
Aydın SARI
Bu çalışmanın ana amacı, yaş meyve ve sebze satın almada etkili olan kriterler açısından tüketicilerin satın alma yeri tercihlerini belirlemektir...

Türk Cumhuriyetleri'nde Serbest Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinin Bankacılık Sektörü ve Finansal Sektör Açısından Değerlendirilmesi: Başarı ve Problemler
Fatma GÜNDOĞDU
Dünyada yaşanan küreselleşme ve bölgesel bütünleşme eğilimleri, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede, bankacılık sektörü ve finansal sektörde yapısal değişimleri zorunlu hale getirmiştir... 

Yoksulluğun Azaltılmasında Tarımsal Performansın Önemi
Adem DOĞAN
Yoksulluk 1960’lı yılardan sonra dünya genelinde azalma eğiliminde olsa da gelişmekte olan ülkeler için büyük bir sorun olmaya devam etmektedir...

Turizmin Yoksulluğu Önlemedeki Etkisi ve Mikro Kredi Sistemi
Ozan BAHAR
Birleşmiş Milletlerin Milenyum Deklarasyonunda 21. yüzyılda dünyanın karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin yoksullukla mücadele olduğu belirtilmektedir....

Türkiye'de Hane halkı Yoksulluk Düzeyinin Hane halkı Reisinin İşyeri Statüsüne Göre Analizi
Sibel SELİM
Yoksulluk, birbiriyle etkileşim içinde olan ve fakir insanların yaşadığı yoksunluğu arttıran ekonomik, sosyal ve politik süreçlerin bir sonucudur. Yoksulluk, tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de göz ardı edilemeyecek sosyolojik...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.