Şubat 2010

Şubat 2010
Yıl : 47
Sayı: 540

İç Kapak ve İçindekiler


Mortgage Krizinden Türkiye’nin Krizine Giden Süreçte Keynesyen Politikaların Hatırlanışı
Özgür BALMUMCU
Son 30 yılda, dünya ekonomisi birçok krizle karşılaşmıştır. En sonuncusu ABD’de yaşanan Mortgage krizidir ve bu kriz kısa sürede küresel mali kriz haline gelmiştir. Son yaşanan kriz ile öncekiler arasındaki fark; son krizin daha...

Ham Petrol İthal Fiyatıyla Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye Analizi
Osman PEKER, Mehmet MERCAN
Bu çalışmada, Türkiye’de ham petrol ithal fiyatıyla enflasyon arasındaki ilişki, Engle-Granger eş-bütünleşme yöntemi yardımıyla, Ocak 1992 - Mart 2009 dönemi verileriyle araştırılmıştır...

Teknoloji Kabul Modeli ve Bir Uygulama
H. Eray ÇELİK, Veysel YILMAZ, M. Vedat PAZARLIOĞLU
Çalışmada, Teknoloji Kabul Modeli(TKM) kullanılarak e-alışverişe ilişkin tüketicilerin davranışlarını belirleyen faktörler arasındaki ilişki yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır.... 

Sovyet Sonrası Dönemde Rus Siyasi Düşüncesinde Ortaya Çıkan Akımlar ve Bunların Rus Dış Politikasına Etkileri
A. Sait SÖNMEZ
Tarihsel süreçte büyük güç haline gelen Rusya, belirli dönemlerde iç ve dış politikada birçok sorunla karşılaşmış ve bu dönemlerde aidiyet bunalımı yaşamıştır

Pazarlama Faaliyetlerinin Firma Değerine Kısa ve Uzun Dönem Etkilerinin İncelenmesi: İMKB Örneği
Ender COŞKUN, Dündar KÖK, Atilla YÜCEL
Firmaların pazarlama faaliyetlerinin firma değerine kısa ve uzun dönemde etkisinin araştırıldığı bu çalışmada, örneklem olarak 1996-2005 döneminde İMKB’de faaliyet gösteren ...

Örgüt Yapısının Örgütsel Adalet Üzerine Etkileri
Leyla İÇERLİ
Bu çalışmanın temel amacı, örgüt yapısının örgütsel adalet üzerine etkilerini araştırmaktır. Araştırmada “örgüt yapısı ve örgütsel adalet ilişkisi”ni ortaya koyan bir araştırma modeli geliştirilmiştir. ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.