Nisan 2010

Nisan 2010
Yıl : 47
Sayı: 542

İç Kapak ve İçindekiler


2007 Krizi Sonrasında Petrol Fiyatları Üzerine Bir Analiz
Hakan KAHYAOĞLU
Bu çalışmada amaç 2007 krizi sonrasında ham petrol fiyatlarında ortaya çıkan değişimlerin bir kalıcılık özelliği gösterip göstermediğinin analizini yapmaktır. ...

Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Devletin Rolü
Nazım ÖZTÜRK, Yüksel BAYRAKTAR
Piyasa ekonomisi taraftarları bütün düşüncelerini tam rekabet piyasası varsayımına dayandırmakta, piyasanın kendi kendine bütün sorunları çözeceğini, üretim, tüketim ve gelir dağılımında kendiliğinden etkinlik sağlayacağını...

Türk Mali Mevzuatındaki Dış Ticaret İşlemlerine İlişkin Mali Yükümlülüklerin Vergi Harcaması Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi
Engin HEPAKSAZ, Burak ÇAMURDAN
Son yıllarda, özellikle küreselleşmenin etkisiyle, uluslararası ticaret işlemlerinde önemli çeşitlilikler ve bazı ülkelerde zaman zaman teknik ve mevzuat yönlü karmaşalar gözlemlenmektedir. Ülkemizdeki dış ticarete dair mevzuat...

Bütçelemede Yeni Bir Yaklaşım: Katılımcı Bütçeleme
Semih BİLGE
Katılımcı Bütçeleme, çoğunlukla yerel yönetimlerin harcama önceliklerinin halkın katılımı ve tercihleri doğrultusunda belirlendiği ve bütçelendirildiği bir süreci tarif etmektedir. 1989 yılında Brezilya’nın Porto Alegre kentinde...

Kurumcu İktisat ve J.K. Galbraith
Recep ULUSOY
ABD kuruluşundan itibaren sürekli değişim göstermiş ve uygarlık düzeyini yükseltmiştir. ...

Kriz Dönemi İşletme Uygulamalarında İşletme ve Yönetici Özelliklerine Göre Farklılaşmalar Üzerine Bir Araştırma
Kürşat ÖZDAŞLI, Mete KARAYEL
Kriz, beklenilmeyen, öngörülemeyen ve mevcut sistemin işleyişini sekteye uğratma ve hatta sistemi ortadan kaldırma sonucuna kadar gidebilecek çıktıları olan bir durum ve süreçtir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.