Mayıs 2010

Mayıs 2010
Yıl : 47
Sayı: 543

İç Kapak ve İçindekiler


Paralel İthalat / Gri Pazar Kavramları ve Çözüm Önerileri Hakkında Literatür Taraması
Ahmet BARDAKCI
Paralel ithalat ve gri pazar konuları geçtiğimiz 20, 30 yıldır tescilli marka sahiplerinin gündemindeki önemli konulardan birisi olmuştur. Paralel ithalat ve gri pazarların çıkış noktası olarak çoğunlukla pazarlar arasında oluşan...

Kişisel Kazançları Etkileyen Faktörler: Erzurum - Kocaeli - Konya İllerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz
Recep TARI, Hüseyin ÖZER, Zekeriya MIZIRAK
Bu çalışma ile bireylerin kişisel kazançlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu ve etkilerinin yönü ve büyüklüğü belirlenmeye çalışılmıştır ... 

Politik Pazarlama Faaliyetlerinin Genç Seçmenlerin Oy Tercihleri Üzerindeki Etkileri
Fatma DEMİRCİ OREL, Burak NAKIBOĞLU
Politik pazarlama, siyasi parti lideri veya adaylarının en yüksek sayıdaki oy potansiyeline ulaşmaları ve seçimi kazanabilmeleri için kullanılan tekniklerin tümüdür.

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Devletten Neo-Liberal Devlete Geçiş
Cemil ERTUĞRUL, Olcay ÇOLAK
Kökeni oldukça eski geçmişe dayanan küreselleşme kavramı üzerine yoğun tartışmalar özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde yapılmaya başlamıştır ...

Türkiye’de İlköğretimde Başarıy ıEtkileyen Faktörler: Bir Sıralı Lojit Yaklaşımı
Oktay ÖKSÜZLER, Dilek SÜREKÇİ
Bu çalışmada ekonomik, sosyal ve bireysel faktörlerin ilköğretim öğrencilerinin OKS (Ortaöğretim Kurumları Sınavı) sınavındaki başarılarına etkisi araştırılmıştır...

Gibrat Yasasının Geçerliliğinin Panel ve Dinamik Panel Tahmin Yönetimi ile Sınanması
Mehmet ÖZMEN, Ömer İSKENDEROĞLU, Hatice DOĞUKANLI
İşletmelerin büyümelerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlere en genel anlamda işletmenin mevcut büyüklüğü, yaşı, sahiplik yapısı, yönetim şekli, ar-ge faaliyetlerinde bulunup bulunmaması örnek verilebilir. Bu faktörler...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.