Nisan 2011

Nisan 2011
Yıl : 48
Sayı: 554

İç Kapak ve İçindekiler


Küresel Kamu Malları Bağlamında Küresel Yoksulluğun Analizi
Hakan AY, Murat PEHLİVAN
Yirmi yıl öncesinde bilinmeyen küresel kamu malı kavramı, araştırmacılar arasında temel tartışma konusu haline gelmiştir. Küresel kamu malları faydası sınırları ve nesilleri aşan kamusal mallardır...

Türkiye’de Özelleştirme Uygulaması: Özelleştirilen Şirketlerin Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Karşılaştırmalı Analizi
Mehmet TUNÇER, Zekeriya KELEŞ
Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararlarından beri kapsamlı bir özelleştirme programı uygulanmaktadır. Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesinin son yıllarda özel bir ivme kazanmış olması dolayısıyla, geçmiş özelleştirme...

İşletmelerin Sermaye Yapılarının Piyasa Değeri Üzerine Etkisinin Analizi
Zeliha CANSEVER, Süleyman Gökhan GÜNAY
Sermaye yapısı kararları işletmelerin piyasa değeri ile yakından ilgili olması nedeniyle işletmeler için hayati öneme sahiptir. Bir firmanın varlıklarını için kullandığı fonların yapısının işletmenin piyasa değeri üzerine...

Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Türkiye Örneği
Ali ŞEN, Süleyman SOLAK
Çalışmanın amacı, Türk ticari bankacılık sektörünün performansını CAMELS derecelendirme sistemiyle analiz etmektir. Ayrıca, çalışma, CAMELS sisteminin bankacılık krizlerini tahmin etmedeki başarılı olup olamayacağını test...

Türkiye’de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı (Tobin-Q ve Anormal Getiri) Arasındaki İlişkinin Analizi
Ersan ERSOY, Ali BAYRAKDAROĞLU, Famil ŞAMILOĞLU
Bu çalışmanın amacı, İMKB–100 endeksinde yer alan 51 firma için kurumsal yönetim ile firma performansı arasındaki ilişkiyi Panel Lojistik Regresyon Modelleri (PLRM) kullanarak test etmektir. Analizler, 1998-2007 dönemini kapsayan 10...

Finansal Kriz Sürecinde Basel II Uzlaşısı’nın Değerlendirilmesi ve Geliştirilen Basel III Kriterleri ile Karşılaştırılması
Mustafa ÇALIŞIR, İlhan ŞAHİN
Finansal sitem sürekli gelişim ve değişim içerisindedir. Teknolojik gelişmeler sonucu finansal enstrümanların karmaşıklaşması, gerekli mevzuatın güncellenmesi zorunluluğunu da günden güne artırmaktadır. Finansal enstrümanların...

Kariyer Tercihleri - İş Değerleri İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Mehmet TURAN, Dilek PİLAVCI
Günümüzde, bilim ve teknolojideki gelişmeler, sosyal ve siyasi değişimler, rekabet; sosyal ve ekonomik çevrelerde, özellikle örgütsel yapılarda önemli değişimleri beraberinde getirmektedir. Küreselleşme, teknoloji, değişim ve bilgi...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.