Mayıs 2012

Mayıs 2012
Yıl : 49
Sayı: 567

İç Kapak ve İçindekiler


Kamu İdarelerinde Performans Esaslı Bütçe Sisteminin Algılanması
Muhlis BAĞDİGEN, Mehmet AVCI
Kaynak tahsisinin sonuçlara dayalı olarak yapıldığı bir bütçeleme anlayışını içeren performans esaslı bütçe sistemi, kamu kesiminde kaynakların tahsis ve kullanımında etkinliğin sağlanmasını amaçlamaktadır ...

Türkiye ile AB Arasındaki Kişi Başına Gelir Yakınsaması: Farklardaki Fark Analizi
Merter AKINCI, Ömer YILMAZ
Kalkınma ekonomisinin en çok tartışılan konularından bir tanesi, ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarının nedenleri olmuştur ...

Yöneticilerin Örgüt İçinde Uyguladıkları Politik Etkileme Taktiklerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Özge MEHTAP
Bu çalışmada, örgüt içinde üstlerin astlarına yönelik uyguladıkları politik etkileme taktikleri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, öncelikle politik etkileme taktikleri ölçeğini, Türkiye’de seçilen iki ayrı örneklem...

Sabit – Mobil İkamesinin Telekomünikasyon Sektörünün (De)regülasyon Süreci Açısından Değerlendirilmesi
İhsan KULALI, Hakan BİLİR
Sabit – mobil ikamesi, sabit şebeke hizmetlerinin yerini mobil şebeke hizmetlerinin alması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun tespitinin telekomünikasyon sektörünün deregülasyonu açısından büyük önemi bulunmaktadır...

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Rejimine Geçişte Zamanlama
Hakan ACET
1990-1992 ve 1998 yıllarında uygulanan parasal büyüklük hedeflemesi ve 2000 yılında uygulanan döviz kuru hedeflemesi stratejilerinin başarısız sonuçları Türkiye’yi yeni bir strateji arayışı içine sokmuştur. Bu arayışlar çerçevesinde,...

Kamu Harcamalarında Yakınsama Süreci: Avrupa Birliği Örneği
Gökhan DÖKMEN, Ahmet AYSU
Avrupa Birliği’nde (AB) maliye politikası uygulamaları Maastricht Anlaşması ve İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde belirlenen kurallar doğrultusunda yerindelik ilkesine göre yürütülmektedir. Uygulanan ortak politikalar ve kurallar...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.