Haziran 2012

Haziran 2012
Yıl : 49
Sayı: 568

İç Kapak ve İçindekiler


Dünyadaki Doğrudan Yabancı Yatırımların Ülke Seçimi Kararı ile Ekonomik Özgürlük Endeksi Arasındaki İlişki
Yunus GÖKMEN, Ufuk TÜREN, Hakan DİLEK
Sanayi çağından bilgi çağına geçişle birlikte küresel boyutta serbest bir şekilde dolaşma imkânına kavuşan bilgi kavramı hemen arkasında sermayeyi de beraberinde götürmeyi başarmıştır...

Türkiye’de Kadın İşgücü, Eğitim ve Büyüme İlişkisinin VAR Analizi
Güler GÜNSOY, Ceyda ÖZSOY
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ekonomik, sosyal ve siyasal alanda farklı boyutlarıyla kendini göstermektedir. Bilindiği gibi beşeri sermaye ekonomik büyüme ve kalkınmada en az fiziksel sermaye kadar önemlidir ...

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İstihdam Arası İlişkiler: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Dinamik Panel Veri Nedensellik Analizleri (1991-2008)
Şifa YAYLI, M. Kemal DEĞER
Doğrudan yabancı yatırımların (DYY) istihdam üzerindeki olası etkileri hakkında literatürde bir görüş birliği oluşmamıştır

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları ve Yapılan Değişikliklerin Etkinlik ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi
Temel GÜRDAL, Necmi OCAK
Türkiye’de Sosyal güvenlik sisteminde erken emeklilik, prim tahsilat oranlarının düşük olması, gelir gider dengesindeki sorunlar, kayıt dışı istihdamın yüksek olması ...

Bölgesel Gelir ve Nüfus Yakınsaması: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, 1965– 2010
Lütfü ÖZTÜRK
Bu çalışmada, il verileri dikkate alınarak bölge düzeyinde gelir ve nüfus yakınsaması birlikte araştırılmıştır. 1965–2010 dönemini kapsayan çalışmada gelirin ve nüfusun dönemler itibariyle gösterdiği yakınsama veya ıraksama...

Sakarya’da Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
Fatih SAVAŞAN, Adem ARAS
Bu çalışmada Serdivan ve Adapazarı merkez ilçelerinde dört yüzün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen anketle elde edilen birincil verileri kullanarak Sakarya’da gelir dağılımı ve yoksulluk değerlendirilmiştir. Sakarya’da gıda...

Türkiye’de Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracat Üzerine Etkisi
Ömer ESEN
Ülkelerin ihracat hacimlerinin döviz kurlarındaki değişimlere olan tepkileri dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle birlikte dışa açık ekonomilerin en önemli ve temel konularından birisi halini almıştır. Bu bağlamda döviz kuru değişkenliğinin...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.