Ocak 2013

Ocak 2013
Yıl : 50
Sayı: 575

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de 1980-2011 Döneminde Bütçe Açıkları ve Açıkların Finansmanında Vergilerin Rolü
Kamil TÜĞEN, Gonca GÜNGÖR
Başarılı bir kamu mali yönetiminin önemli göstergelerinden sayılan bütçe denkliği, ülke ekonomilerinin büyüme, kalkınma, sosyal gelişme ve toplumsal ihtiyaçlarının en uygun biçimde yerine getirilmesi açısından önemlidir...

Türkiye’de Toplam ve Sektörel Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Ekonometrik Analizi
Ahmet ŞAHBAZ, Rüstem YANAR
Bu çalışmada 1970-2010 dönemi yıllık verileri ile Türkiye’de reel GSYİH ile toplam enerji tüketimi ve sektörel enerji tüketimi arasındaki nedensellik ilişkisi test edilecektir....

İslami Finansman ve Havaalanı Yatırımlarının Faizsiz Finansman Araçları ile Finansmanı
Ünal BATTAL, Akansel YALÇINKAYA
Bu çalışmada, islami finansman yöntemleri ve bu yöntemlerin havaalanı yatırımlarının finansmanında kullanımı ile ilgili bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, islami finansman yazınındaki faizsiz finansman yöntemleri...

Analitik Hiyerarşi Süreciyle Mali Performansın Değerlendirilmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
Tunga BOZDOĞAN, Yılmaz AKYÜZ, Emin HANTEKİN
Günümüzde daha sıkı ve zorlu bir rekabet ortamında bulunan işlemelerin rekabet güçlerini ölçmeleri ve performanslarını daha güvenilir olarak belirlemeleri gerekmektedir...

Türkiye'de Yakınsama Hipotezinin Testi: Genel ve Sektörel Analiz
Zehra ABDİOĞLU, Taner UYSAL
Bir ülkenin kişi başına düşen büyüme oranının o ülkenin başlangıçtaki kişi başına düşen gelir düzeyi ile ters ilişkili olduğunu savunan yakınsama hipotezi fakir ülke veya bölgelerin zengin olanlara göre daha hızlı büyüyeceğini...

Teknik Analiz Yönteminin Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Uygulanması: İMKB 30 Banka Hisseleri Örneği
Erhan BİRGİLİ, Sinan ESEN
Teknik analiz yöntemi geçmiş fiyat hareketlerinin gelecekte de devam edeceği varsayımına dayanır. Buradan hareketle belli fiyat trendlerinin devam edeceği öngörüsü ile destek ve direnç noktaları belirlenir, formasyonlar takip edilir ve göstergelerden...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.