Ekim 2013

Ekim 2013
Yıl : 50
Sayı: 584

İç Kapak ve İçindekiler


Değişen Finansal Bilgi İhtiyacı ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’nın Finansal Bilgi Üzerine Etkisi
Orhan ÜNAL
Finansal sistemin işlevselliğini sağlayan unsurların başında faydalı finansal bilgi gelmektedir. Finansal bilgi, ilgili kullanıcıların ekonomik karar alma ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamalıdır..

Türkiye ve ABD Pay Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: Çok Değişkenli GARCH Analizi ile Ampirik Bir Araştırma
İbrahim Yaşar GÖK, Şeref KALAYCI
Bu çalışmada, Türkiye ve ABD pay piyasaları arasındaki getiri ve volatilite yayılımının araştırılması amaçlanmıştır...

Katılım Bankalarının Net Kar Performansına Etki Eden Faktörlerin Çoklu Doğrusal Regresyon Yöntemi ile Analizi
Yılmaz AKYÜZ
Bankacılık sektörü finansal sistemin en önemli aktörlerinden birisidir. Bankalar, bu finansal yapı içerisinde fon fazlalıklarını fon ihtiyacı olan taraflara optimal biçimde, en düşük maliyetle ve etkin bir şekilde sağlayarak, finansal...

Mali Disiplinin Sağlanmasında Mali Kurallar
Zuhal ERGEN
Günümüzde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke denk bütçe hedefini gerçekleştirmek, kamu borcunu azaltmak ve istikrarlı bir maliye politikası yürütmek amacıyla mali kurallar uygulamaktadırlar. Bu kurallar kamu mali yönetimi kapsamındaki...

Vergi Ahlakı ve Sosyal Sermaye
Hilmi ÇOBAN, Fatih DEYNELİ
Bu çalışmada vergi ahlakı ile sosyal sermaye arasındaki ilişki sıralı Probit yöntemi kullanılarak araştırılmaktadır. Çalışmada Dünya Değerler Anketi’nin 46 ülkeyi kapsayan 2008 verileri kullanılmıştır. Sıralı Probit modelinde...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.