Mart 2014

Mart 2014
Yıl : 51
Sayı: 589

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Bağımsızlığı: Politik İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme
Nejla Adanur AKLAN, Hülya KANALICI AKAY, Feridun YILMAZ
Merkez bankası bağımsızlığı, yirmi yılı aşkın süredir para politikası tartışmalarının en merkezi kavramlarından birisi haline gelmiştir. Merkez bankası bağımsızlığı ile fiyat istikrarı arasında güçlü bir pozitif ilişkinin...

Bir Ürün Olarak Patent ve Patent Pazarlarındaki Aracılar
Dilek PENPECE, Utku GÜĞERÇİN
Ülkelerin ekonomik kalkınmaları, günümüzde bilginin değere dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayan yeniliğin ticari değer yaratması ile sağlanabilir...

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin Ekonomik ve Mali Etkileri: Güncel Bir Değerlendirme
Semih ŞEN
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB ile 1 Ocak 1996 tarihinde gerçekleştirdiği gümrük birliğinin Türkiye ekonomisi üzerinde bazı etkileri olmuştur...

Kuşak Farkının İşe İlişkin Değer ve Tutumlar Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
Pınar SÜRAL ÖZER
İnsanlık tarihi kadar eski bir tartışma konusu olan kuşaklararasındaki farklılıklar, 2000’li yıllarla birlikte iş dünyasının gündeminde de öne çıkmıştır...

Mali Kural Uygulamaları: Vergi ve Harcama Limitleri
Gül KAYALIDERE
Kamu mali disiplinini sağlamak amacıyla, yönetimi, önceden belirlenmiş kısıtlamalar çerçevesinde politikalarını oluşturmaya yönlendiren unsurlar olarak tanımlanabilecek mali kurallar son yıllarda önem kazanmıştır...

Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlara Vatandaşlık Temelli Bir Alternatif: Temel Gelir
Mehmet Merve ÖZAYDIN
Yoksullukla mücadele tüm toplumsal yapılarda önemli bir tartışmanın konusudur. Mücadele yöntemlerinin belirlenmesinde toplumun yoksullara bakışının, yoksulluktaki bireysel sorumluluk algısının ve gelirin üretim ve bölüşümüne...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.