Nisan 2014

Nisan 2014
Yıl : 51
Sayı: 590

İç Kapak ve İçindekiler


Konjonktür Yanlısı Maliye Politikası: Nedenler ve Önleyici Tedbirler
Taner TURAN
Bu çalışmada konjonktür yanlısı maliye politikalarının nedenleri ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler konusu incelenmektedir. Konjonktür yanlısı maliye politikalarının optimal olmadığı konusunda farklı makro iktisat yaklaşımları arasında...

Avrupa Birliğinde Borç Krizi: Krize Karşı Geliştirilen Politikalar ve Euro Para Biriminin Geleceği
Naib ALAKBAROV, M. Hilmi ÖZKAYA
İlk olarak Yunanistan, sonra İrlanda ve Portekiz, uluslararası yardım olmadan bütçe açıklarını kontrol altına alamayacaklarını ve borçlarını geriye ödeyemeyeceklerini açıkladılar...

Markoviyen Optimal Durdurma Probleminin İyileştirilmesi ve İMKB’de Bir Uygulama
Hatice ÖNCEL ÇEKİM, Salih ÇELEBİOĞLU
Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 2 Ocak 1997- 1 Nisan 2007 tarihlerini içeren 5110 seanslık borsa kapanış endeks değeri kullanılarak hisse senetleri için en doğru satış zamanı bulunmaya çalışılmıştır...

Yerel Yönetimler Perspektifinden Kamu Özel Ortaklıkları
Hilmi ÇOBAN
Kamu özel ortaklıkları (KÖİ-Public Private Partnership) kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliğin arttırabilmesi için ortaya çıkan ve geniş uygulama alanı bulan modellerden biridir...

Vatandaş Bütçe Rehberi
Zuhal ERGEN
1990’ların sonlarından bu yana, hükümetler mali sistemlerini daha şeffaf ve verimli bir hale getirmek için uluslararası düzeyde büyük bir çaba harcamaktadırlar. Kamu yönetiminin daha saydam hale gelmesi, hükümetlerin vatandaşların öncelik...

İşkoliklik İş-Aile Çatışması İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Sağlık İşletmelerinde Bir Uygulama
Mustafa ZİNCİRKIRAN, Mehmet METE
Bu çalışma işkoliklik ile iş-aile çatışması arasındaki anlamlı bir ilişkinin tespiti amacıyla yapılmıştır. Bu çerçevede, işkolik davranış özelliği gösterdiği varsayılan doktorların, işkoliklik dereceleri ve iş-aile...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.