Haziran 2014

Haziran 2014
Yıl : 51
Sayı: 592

İç Kapak ve İçindekiler


Kurumsal Göstergeler Işığında Türkiye Ekonomisinin Sosyo-Politik Analizi
Seyfettin ARTAN, Pınar HAYALOĞLU
Kurumsal iktisat, ülkeler arasındaki büyüme farklılıklarının temel belirleyicisinin bu ülkelerin kurumsal yapılarındaki farklılıklar olduğunu ileri sürmektedir...

Türkiye’de Kriz Öncü Göstergeleri ve Markov Rejim Değişimi Tekniğiyle Ekonominin Konjoktürel Yapısının Analizi
Üzeyir AYDIN, Oğuz KARA
BEkonomik krizlerin gerek gelişmiş gerekse azgelişmiş ekonomilere olumsuz etkileri nedeniyle önceden tahminine yarayan öncü göstergeleri belirlemek ve bu göstergelerin ekonominin konjonktürel yapısıyla ilişkisini ortaya çıkarmak oldukça...

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile İstihdam İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
Munise Tuba AKTAŞ
İşsizlik sorunu günümüzün küresel sorunlarından biri haline gelmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler istikrarlı ya da yüksek büyüme hızlarına ulaşmalarına rağmen işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Çalışmanın...

Entelektüel Sermaye ve Unsurlarının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir İnceleme
Alparslan Şahin GÖRMÜŞ, Işıl EREM
Günümüzde işletmelerin rekabet avantajı sağlamasına büyük katkı sağlayan entelektüel sermaye kavramı ve bu kavram ile işletmelerin finansal performansları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir...

Petrol Fiyatları-Büyüme Oranları İlişkisinin Var Analizi Yöntemiyle Test Edilmesi
Gülbahar ATASEVER
Petrol, emtia piyasasının en önemli ürünlerinden birisidir. Gerek tüketim amaçlı gerekse pek çok sektörde hammadde olarak kullanılan önemli bir enerji kaynağıdır...

Karayollarında Fiyatlandırma ve Dünya Uygulamalarıi
Setenay ŞEVİK, Levent Yahya ESER
Dünyada değişen ekonomik anlayışın sonucu olarak özelleştirme uygulamaları hız kazanmaya ve birçok alanda devletin üstlenmiş olduğu görevler özel sektöre devredilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda çoğu ülkede tam kamusal mal olarak...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.