Temmuz 2014

Temmuz 2014
Yıl : 51
Sayı: 593

İç Kapak ve İçindekiler


Finansal İstikrar(sızlık) ve Kurumsal Kalite İlişkisi: Türkiye Örneği
Mehmet ÇINAR, Hülya KANALICI AKAY, Nejla ADANUR AKLAN
Çalışmanın temel amacı, kurumsal kaliteyi yansıtan değişkenler (regülasyon kalitesi, hukukun üstünlüğü, rüşvetin kontrolü, politik istikrar, hükümetin etkinliği, hesap verilebilirlik) ile finansal istikrarsızlık arasında bir...

Türkiye’de Araştırma ve Geliştirme Potansiyeline Göre Coğrafi Bölgelerin Değerlendirilmesi
Sevda AKAR
Bu çalışmanın amacı, Ar-Ge potansiyeline göre Türkiye’de coğrafi bölgeleri kümelemektir. Çalışmada İBBS1 sınıflandırmasına göre Ar-Ge harcamalarını, Ar-Ge faaliyetlerinde çalışan personel sayısını, lisans ve/veya lisansüstü...

Küresel Finansal Krizde BRIC Ülkeleri ve Krize Karşı Maliye Politikası
Fulya MERCİMEK, Mircan Yıldız TOKATLIOĞLU
1990’lı yıllarda yaşadıkları krizlerin ardından uyguladıkları mali reformlarla konsolidasyon sürecine giren BRIC ülkelerinin 2000’li yıllardan itibaren dünya ekonomisinde önemli bir yer edindikleri gözlenmektedir...

Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Çalışma
Haşmet SARIGÜL
Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin finansal tutum ve davranışlarının; finansal bilgi düzeyleri ve sosyodemografik özellikleri ile ilişkili olup olmadığının araştırılmasıdır. Bu kapsamda Konya’da üç farklı üniversitede...

Türkiye ve OECD Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Analizi
Haluk EGELİ, Betül HAYRULLAHOĞLU
Eğitim ülkelerin kalkınmalarında son derece önem taşımaktadır. Bu nedenle ülkelerin kamu harcamaları içerisinde eğitim harcamaları önemli yer tutmaktadır. Ancak nüfus artış hızının yüksek olması, genç nüfusun fazlalığı gibi...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.