Ekim 2016

Ekim 2016
Yıl : 53
Sayı: 620

İç Kapak ve İçindekiler


Türk Bankacılık Sektörünü Etkileyen Makro Ekonomik Faktörlerin Ampirik Analizi
Hakkı ÖZTÜRK
Bankacılık sektörünün performansı ve karlılığı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ekonominin gelişmesi ve istikrarı açısından son derece önemlidir.

Bankaların Türev Ürün Kullanımını Etkileyen Faktörler: Mars Yöntemi ile Bir İnceleme
Suat OKTAR, Serhat YÜKSEL
Bu çalışmanın amacı bankaların türev ürün kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda, ilgili çalışmada Türkiye’deki bankalara ait 2003:1-2015:3 dönem aralığındaki veriler kullanılmıştır.

Bireysel Kredilerin ve Kredi Kartlarının Cari Denge Üzerindeki Etkisi
Ömer AKÇAYIR
Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini içine alan bireysel krediler ile kredi kartlarının toplam hacimleri son yıllarda hem küresel hem ulusal düzeyde giderek artmaktadır...

Sermaye Yapısı ve PersonelGiderleri: Mevduat Bankaları ÜzerineBir Araştırma
Nasıf ÖZKAN, Fatih AKBEY
Bu çalışma, 2003-2015 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren yirmi dokuz mevduat bankasının, sermaye yapısı ile emek ...

Türkiye’deki Büyük Şirket YönetimKararlarının, Hisse Senedi DeğerleriÜzerine Etkilerinin Analizi
Mehmet Serhan ÖZKAN
Kurumların yönetim kararları ile performansları arasındaki bir bağlantıyı ortaya çıkaran, yönetim kararlarının hisse senedi değerlerini ...

Sahiplik Yapısı ile FinansalPerformans Arasındaki İlişkinin Borsaİstanbul 30 Endeksi’ndeki ŞirketlerdeTest Edilmesi
Emre Esat TOPALOĞLU, Nuran COŞKUN, Ceren ÖZKAN
Şirketlerin sahip ya da sahiplerinin şirketteki payına öz sermaye denilmektedir...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.