Nisan 2017

Nisan 2017
Yıl : 54
Sayı: 626

İç Kapak ve İçindekiler


Para Politikası Açısından Türkiye’de 2001 ve 2008 Kriz Deneyimleri
Özgür BALMUMCU, Bora SÜSLÜ
Türkiye’de 2000’li yıllarda döviz kuru ve enflasyon hedeflemesi gibi birbirinden farklı iki para politikası stratejisi uygulanmıştır. Bu politikaların uygulanabilirliği ve etkinliği tartışılırken ...

Gelişmiş AB Ülkeleri için İşsizlik Yakınsamasının Mekansal Ekonometrik Analizi
Fatma İdil BAKTEMUR, Mehmet ÖZMEN
Uluslararası emek mobilitesi işçilerin ülkeler arasındaki hareketi olarak tanımlanır. 1995- 2013 dönemlerini kapsayan bu çalışmada gelişmiş AB ülkeleri (Avusturya, Belçika, ...

Bir Sosyal Sermaye Bileşeni Olarak Güven Kavramı ve Vergi Etiğine Etkisi
İsmail KİTAPCI
Tüm sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkilerin temelinde güven konusu vardır. Güven karmaşıklığı ve davranışsal belirsizlikleri azaltan dinamik bir yapıya sahiptir. Devlet ve birey ...

Ekonomik Gelişmeler ve SeçilmişGöstergelerle Türkiye’de BankacılıkSektörü
Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Erişah ARICAN
Global Kriz’in ardından gelişmiş ülkelerde borç sorunu ve bütçe açıkları artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise aynı dönemde cari açık ve enflasyonist baskılar artmıştır.

Türkiye’de Enflasyon, Döviz Kuru,İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkininEkonometrik Analizi (1990-2015)
Ali PETEK, Ali ÇELİK
Her bilimde olduğu gibi iktisat biliminde de temel arayış olguların birbirileriyle kurdukları ilişkileri araştırmak ve tespit etmektir. Enflasyon oranlarındaki değişim, kurlardaki, dış ticaret ...

Türkiye’deki Doğrudan YabancıYatırım: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleriile Karşılaştırma
Ebru TOMRİS AYDOĞAN
Bu araştırma 1990-2013 döneminde Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (ODAÜ) ve Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırım (DYY) yapısını incelemektedir.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.