Mayıs 2017

Mayıs 2017
Yıl : 54
Sayı: 627

İç Kapak ve İçindekiler


Türkiye’de Fiyatlar Genel Seviyesinde Ön Plana Çıkan Harcamaların Enflasyon Gelişmeleriyle Olan Etkileşimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme (2003:01-2015:08)
Pınar GÖKTAŞ, Ali ÇIMAT
Çalışmada ülkemizde TÜFE sepeti temelinde, ortalama bir tüketicinin bütçesinde önemli paya sahip harcama kalemlerinden yola çıkılarak, genel fiyatlar seviyesinde ön plana çıkan ...

Yoksulluğu Önlemeye Yönelik Sosyal Bütçe Uygulamaları ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
Kâmil TÜĞEN, Abdulkerim EROĞLU
Çalışmada öncelikle yoksulluk tanımlandıktan sonra sosyal bütçe kavramsal ve teorik açıdan ele alınmış, daha sonra sosyal bütçenin nasıl oluşturulabileceği ve konjonktürel ...

İç Borçlanma, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye için Ekonometrik Bir Uygulama (1980-2014)
Osman Cenk KANCA
İç borçlanma, enflasyon ve büyüme ilişkisi uzun süredir iktisat yazınını meşgul etmekte olan bir konu durumundadır. Bu çalışmada amaç, iç borçlanmanın, enflasyonun ve ekonomik ...

Bölgesel Kalkınmada Dış TicaretSektörünün Rolü ve Sorunları: BatıAkdeniz Bölgesi Örneği
Hakan TUNÇ, Murat KAYA
Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de gayri safi katma değer sıralamasında altıncı sırada olmasına rağmen Türkiye ihracatının sadece %1’ni gerçekleştirmektedir.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar içinKurumların Önemi: Gelişmekte OlanÜlkeler Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
Gülbahar ÜÇLER
Doğrudan yabancı sermaye yatırımı, gelişmekte olan ekonomilerde ekonomik gelişmeyi tetikleyen sermaye akışının en güvenilir unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.