Temmuz 2017

Temmuz 2017
Yıl : 54
Sayı: 629

İç Kapak ve İçindekiler


Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma
Savaş DURMUŞ
Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 17 yy.’da A. Smith, D. Ricardo ve R. Malthus gibi klasik iktisadın öncüleri tarafından araştırılmış, ekonomik büyüme, ...

Bankacılık Hileleri: Sınıflandırılması, Saptanması ve Önlenmesi
Canol KANDEMİR, Şenol KANDEMİR
Bankaların ulusal ve küresel ekonomideki artan güç ve yetkisi hilekarlar tarafından kötüye kullanılmış ve dolayısıyla söz konusu kuruluşlar hile girişimlerinin önde gelen ...

Devletin Obeziteyle Mücadele Politikalarının Etki Düzeylerinin Nörogörüntüleme Yöntemiyle Değerlendirilmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma
Sabiha KILIÇ, Deniz AYTAÇ, K. Müge ÇAKARÖZ
Çalışmada devletin obeziteyle mücadele kapsamında uyguladığı iki temel politika değerlendirilmiştir. Bunlar; obeziteye neden olan ürünlerin vergilendirilmesi ve söz konusu ...

Borsa İstanbul’da Rasyonel BalonVarlığı: Sektör Endeksleri Üzerine BirAnaliz
Efe Çağlar ÇAĞLI, Pınar EVRİM MANDACI
Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST) endeksleri için hesaplanan temettü verimi oranları kullanılarak piyasada rasyonel spekülatif balonların varlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Ekonomik Büyüme, FinansalGelişme ve Hanehalkı Borçluluğunaİlişkin Bir Değerlendirme
Evrim İMER-ERTUNGA
Çalışmanın amacı finansal gelişme (veya özel sektöre verilen kredilerin GSYİH’ye oranı) ile hanehalkı borçluluğunun 13 G-20 ülkesinin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisini incelemektir.

Cinsiyet ve Alışveriş DavranışınınFiyat Algılamaları ile İlişkisininSaptanması: Y Kuşağı Üzerine BirAraştırma
Zehra BOZBAY, Ulun AKTURAN
Dünya genelinde Y kuşağı popülasyonun 31-70 milyon kişi aralığında olduğu tartışılmaktadır. Bu bağlamda Y kuşağı işletmeler için önemli ve potansiyel bir pazarı oluşturmaktadır

Üniversitelerde Psikolojik Taciz:Araştırma Görevlisi ve YardımcıDoçentlere Yönelik Bir Araştırma
Tutku SEÇKİN-ÇELİK, Jale MİNİBAŞ-POUSSARD
Akademisyenler üzerinde gerçekleştirilen bu ampirik çalışmada, çalışanların hangi tip psikolojik taciz davranışları ile karşılaştıklarını, bu olumsuz davranışların en çok kimler tarafından gösterildiklerini belirlemek ve demografik...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.