Eylül 2017

Eylül 2017
Yıl : 54
Sayı: 631

İç Kapak ve İçindekiler


Kamu Harcamalarının Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma
Halil KİRAZ, Erdal GÜMÜŞ
Her ülkenin ekonomik sorunlarının başında yetersiz ekonomik büyüme yer almaktadır. Büyümenin sağlanması genel olarak toplumdaki herkesin refahını artırmakta, yetersiz ...

Ana Akım İktisat Perspektifinde Yaşam Memnuniyeti: Antalya Havacılık Sektörü Çalışanları Üzerine Bir İnceleme
Koray DUMAN, Can BAŞKAYA
Ana akım iktisat anlayışında “iyi oluş” kavramı daha çok iktisadi parametrelerle ilişkilendirilerek nesnel bir söylem üzerine oturtulmuştur. Bireylerin ve dolayısıyla toplumun yaşamdan ...

Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası’nın Döviz Rezervlerine EtkiEden Makroekonomik FaktörlerinBelirlenmesi
Serhat YÜKSEL, Mustafa ÖZSARI
Söz konusu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervlerine etki eden makroekonomik faktörlerin belirlenmesidir.

Bankacılık Sektörü BilançolarındakiKırılganlıklar ile Krizler Arasındakiİlişkinin Değerlendirilmesi; TürkiyeÖrneği, 2000-01 Krizleri
Esra N. KILCI
2000 Kasım ve 2001 Şubat döneminde yaşanan krizler süresince yaşanan gelişmeler ve krizlerin gerek ülke ekonomisi gerek bankacılık sektörü açısından yol açtığı yıkıcı sonuçlar, 2000-01 ...

Tepe Yönetici Ücretlerinin FirmaPerformansına Duyarlılığı: Türkiye’denBulgular
Aylin ATAAY
Bu çalışma, tepe yönetici ücretlerinin firma performansına duyarlılığını, 2009-2013 yıllarını kapsayan bir panel veri modeli aracılığıyla belirlemeyi hedeflemiştir

Rekabet SoruşturmasınınBankaların Piyasa Değerine Etkisi: BirOlay Çalışması Analizinden Kanıtlar
Fatih Cemil ÖZBUĞDAY
Bu makalede, Türkiye’de fiyatın belirlenmesinde uyumlu eylemde bulunan firmalar hakkında yapılan bir olay çalışması sunulmaktadır. Söz konusu olay çalışmasında, pay piyasasının ...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.