Aralık 2017

Aralık 2017
Yıl : 54
Sayı: 634

İç Kapak ve İçindekiler


2008 Küresel Ekonomik Krizinin Borsa İstanbul’a Kote Olan İmalat Sanayi Şirketlerine Etkileri
Berna D. ÖZÇELİK
2008 global ekonomik krizinin etkilerini görmek amacıyla birçok ülkede çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma, kriz etkilerinin mikro bazda diğer bir ifadeyle, Borsa İstanbul’da ...

Banka Davranışları ve Döviz Kuru
İrem ZEYNELOĞLU
Bu çalışma bankacılık faaliyetlerinin döviz kurunun seyrindeki rolünü değerlendirme amacını taşımaktadır. Bu amaçla, üçüncü nesil döviz krizi modellerinden esinlenerek, bankaların ...

Sektörel Reel Efektif Döviz Kurları: Türkiye Örneği
Nazlı KARAMOLLAOĞLU
Bu çalışmanın amacı Türk imalat sanayii alt sektörleri için reel efektif döviz kuru serilerini hesaplamaktadır. Sektörel veya firma düzeyinde yapılan ampirik çalışmalarda döviz kuru ...

Küresel Kriz ve Maliye Politikası: Batı Balkan Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme
Servet AKYOL
2008 yılında patlak veren küresel finansal kriz, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkeyi derinden etkilemiştir. Kriz, 2009 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde büyüme oranlarında ...

Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam Görünümü: İşsizlik Sadece İşsizlik midir?
Mehmet NAR
OECD tarafından yayımlanan İstihdam Görünümü Raporu, işgücü piyasalarındaki mevcut koşulların değerlendirmesini ele almaktadır. OECD, üye ülkelere ait istatistiki ...

Kuşaklar Arası Eğitim Hareketliliği: AB-Türkiye Karşılaştırması
Ozan BAKIŞ
Kuşaklar arası eğitim hareketliliği fırsat eşitliği açısından çok önemlidir. Bu çalışma, Türkiye’deki kuşaklar arası eğitim hareketliliğini Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırmaktadır.

Türkiye’de Bölgesel İşsizlik Farklılıkları
Ersin KIRAL, Can MAVRUK
Bu makale Türkiye’de bölgesel işsizlik oranlarındaki farklılıkları ve bu farklılıkların işgücü piyasasındaki değişkenler arasındaki ilişkisini araştırmaktadır. İlk olarak ortalama işsizlik ile bölgesel işsizlik arasındaki ilişki...

Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.