FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Haziran 2007
   Yıl     : 44
   Sayı : 508
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Modern Türkiye’de
Meşruiyetin Politik İçeriği: Schmittyen Bir Değerlendirme
Bünyamin BEZCİ
Schmittyen anlamda hukukun meşruiyetini sağlayan devletin varlığıdır. Devletin meşruiyetini hukukta aramak ise, boşuna bir çabadır. Meşruiyet normun oluşumu
üzerine düşünmekle anlaşılabilir...Devamı >>

2. Yükselen Reel Faizler Türkiye’de Toplam Talebi Arttırır
Cem M.BAYDUR
Bu makalede enflasyonla mücadele etmede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz artırım politikasının etkisiz olduğu Türkiye ekonomisinin yoğun dış kaynak kullanan yapısı
dikkate alınarak gösterilmektedir... Devamı >>

3. Türkiye’de Enflasyon: Sektörel Kaynakları ve İç Ticaret Hadleri ı
Yaşar UYSAL
Enflasyonun süresi ve nitelikleri açısından dünya genelinde özel bir konuma sahip olan Türkiye, enflasyonla mücadelede başarısız olması yanında enflasyon-la yaşama başarısını da göstermiştir. Dolayısıyla, kaynakları, türleri, süresi ve sonuçları açısından Türkiye’deki enflasyon araştırmacılar için özel olanaklar sunmaktadır... Devamı >>

4. Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Yaklaşımı
M.Vedat Pazarlıoğlu, Özlem Kiren Gürler
Gelişmenin ve ekonomik büyümenin göstergelerinden biri olan telekomünikasyon alt yapı çalışmalarının öne-mi 1980’lerden sonra artış göstermiştir. Bilişim teknolojileri ve yatırımlarındaki artış incelendiğinde; yarattığı verimlilik artışının ekonomik göstergeler üzerinde etkisinin
oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir... Devamı >>

5. Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Vergi Sistemindeki Gelişmeler ve Vergi Gelirlerinin Kamu Hizmetlerinin Finansmanındaki Yeri
Hakan AY, Geray MUSAYEV
1991 yılında Eski SSCB’nin dağılmasıyla, Birliği oluşturan ülkeler ve MDAÜ*** piyasa ekonomisine geçiş sürecine girmişlerdir. Günümüzde MDAÜ ve Baltık Cumhuriyetleri bu süreci tamamlayarak artık AB üyesi olmuş, buna mu-kabil Eski SSCB ülkelerinin oluşturduğu BDT ülkeleri ise henüz geçiş sürecini
tamamlayamamışlardır... Devamı >>

6. Sürdürülebilir Ulaştırma Politikalarında Pareto Optimalitesi: Bodrum Bölgesi Örneği
İ. Bora Süslü, Sibel Cengiz ,C.Mehmet Baydur, Bayram Coşkun
Ulaştırma politikaları veya ulaştırma alt yapı yatırımlarının ekonomik ve çevre açısından sonuçları asimetrik olarak dağılmaktadır. Bu tür alt yapı yatırımları bölgenin gelir düzeyini yükseltse bile or-taya çıkan çevresel problemler uzun vade de bölgenin ekonomik dinamiklerini hayati ölçüde tahrip edebilmektedir...  Devamı >>

7. Geçiş Ekonomilerinde Vergi İdaresinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine
Ali Rıza GÖKBUNAR, Ahmet UTKUSEVEN
Bir vergi sisteminin etkinliği sadece uygun yasal mevzuatla değil, aynı zamanda vergi idaresinin verimliliği ve bütünselliği ile de belirlenir. Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kamu gelirlerinin yeterli düzeyde toplanamamasının nedeni ya vergi idaresinin görevinin bilincine varma konusundaki eksikliği ya da vergi idaresinin yozlaşması ile açıklanabilmektedir...Devamı >>

 

editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik