FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Mayıs 2008
   Yıl     : 45
   Sayı : 519
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. Dünya Bankasının Yoksulluğa Karşı Politikaları: Kırgızistan Örneği
Ramazan GÖKBUNAR, Serkan CURA
Yoksulluk, büyük ölçüde ekonomik krizler, savaşlar ve doğal afetlerden kaynaklanan bir sorundur. Küreselleşme ile birlikte yoksulluğun varlığı, dünya barışını ve refahını bozucu etkiler yaratmaktadır... Devamı>>

2. Orman Köylerinde Yoksulluk ve Yoksulluğun Sosyo-Ekonomik Yapılarla İlişkisi - Muğla Örneği
Erol SOLMAZ
Bir ülkede yoksulluk açısından temel grup, kırsal bölgede yaşayanlardır. Türkiye nüfusunun %10’unu, kırsal nüfusun ise %57’sini oluşturan orman köylüleri, sosyo-ekonomik bakımdan ülkemizin en geri kalmış kesimini oluşturmaktadır... Devamı>>

3. Çalışma Sürelerinde Esneklik Sağlayan Modeller Üzerine Değerlendirmeler
Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL
Ekonomik ve teknolojik gelişmeler etkisiyle, çalışma süresinin azami sınırını belirleyen katı çalışma yerini esnek çalışmaya bırakmaktadır. Esnek çalışma, değişikliğe ve farklılığa kapalı katı çalışma süresinin karşıtıdır... Devamı>>

4. Türkiye'de Bölgesel Yönetişimin Kurumsal Yansıması: Kalkınma Ajansları
Mehmet Zahid SOBACI
Günümüzde, dünyayı şekillendiren iki temel eğilim olan küreselleşme ve yerelleşmenin yönlendiriciliğinde ulus devlet bir dönüşüm sürecine girmiştir ... Devamı>>

5. Yöntembilim Sistemi, Yöntembilim ve Yöntem Kavramlarının Tanım ve Kullanımlarına Açıklık Getirmeye Yönelik Bir Deneme
Mehmet DEĞİRMENCİ, Aylin Çiğdem KÖNE
Bilimsel bir sorgulama değişik yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde kullanılan yaklaşımlar birbirinden farklı olabildiği gibi sosyal bilimlerin kendi içindeki yaklaşımlar da farklılıklar gösterebilmektedir ... Devamı>>

6. A ve B Tipi Yatırım Fonlarının Yapısal Analizi
Ayşen KORUKOĞLU
Çalışmada A ve B tipi yatırım fonlarının farklı perspektiflerden farklılaşmasının araştırılması hedeflenmiştir... Devamı>>

7. Bağımsız Denetimde Sarbanes Oxley Kanunu ve SPK Düzenlemelerinin Karşılaştırılması
Halime TEMEL
ABD’de meydana gelen Enron, Worldcom ve Xerox gibi büyük şirketlerin finansal skandallarından sonra 2002 yılında yürürlüğe giren Sarbanes Oxley Kanunu ile özellikle halka açık şirketlerin denetiminin izlenmesi, denetçi bağımsızlığının güçlendirilmesi, şirket sorumluluğunun ve üst yönetim düzeyinde açıklama sorumluluğunun artırılması, halka açık şirketlerin finansal raporlama sürecindeki kalite ve şeffaflığın artırılması ve kurumsal yönetim alanlarında getirdiği düzenlemelerle yeni bir dönem başlamıştır... Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.
 

 

editördenYorumbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.