FİNANS POLİTİK & EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ                                                                      50. Yılında      www.ekonomikyorumlar.com.tr
  
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi  50 yıldır aylık olarak yayın yapan hakemli bir dergidir.

   
   
   
   
   Nisan 2010
   Yıl     : 47
   Sayı : 542
   
   
   
  İç Kapak ve İçindekiler

1. 2007 Krizi Sonrasında Petrol Fiyatları Üzerine Bir Analiz
Hakan KAHYAOĞLU
Bu çalışmada amaç 2007 krizi sonrasında ham petrol fiyatlarında ortaya çıkan değişimlerin bir kalıcılık özelliği gösterip göstermediğinin analizini yapmaktır. ...Devamı>>

2. Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Devletin Rolü
Nazım ÖZTÜRK, Yüksel BAYRAKTAR
Piyasa ekonomisi taraftarları bütün düşüncelerini tam rekabet piyasası varsayımına dayandırmakta, piyasanın kendi kendine bütün sorunları çözeceğini, üretim, tüketim ve gelir dağılımında kendiliğinden etkinlik sağlayacağını ve devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini savunmaktadır...Devamı>>

3. Türk Mali Mevzuatındaki Dış Ticaret İşlemlerine İlişkin Mali Yükümlülüklerin Vergi Harcaması Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi
Engin HEPAKSAZ, Burak ÇAMURDAN
Son yıllarda, özellikle küreselleşmenin etkisiyle, uluslararası ticaret işlemlerinde önemli çeşitlilikler ve bazı ülkelerde zaman zaman teknik ve mevzuat yönlü karmaşalar gözlemlenmektedir. Ülkemizdeki dış ticarete dair mevzuat ve mali yükümlülükler incelendiğinde anayasamızın genellik ve eşitlik ilkesine aykırı bazı vergi harcaması uygulamalarının mevcudiyeti deni söz edilebilmektedir. Bu çalışmamızda, bu husus yanında, oran indirimlerinin, vergi muafiyetleri ile istisnaları, mahsup veya vergi ertelemesi şeklinde ortaya çıkabilen vergi harcaması uygulamalarının ancak ve belki de devlet, kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarını veya tüm toplumun genelini kapsayacak şekilde, sosyal içerikli ve devletin işlerliğine yönelik olması durumunda bir gereklilik olarak kabul edilebileceği üzerinde durulmaktadır... Devamı>>

4. Bütçelemede Yeni Bir Yaklaşım: Katılımcı Bütçeleme
Semih BİLGE
Katılımcı Bütçeleme, çoğunlukla yerel yönetimlerin harcama önceliklerinin halkın katılımı ve tercihleri doğrultusunda belirlendiği ve bütçelendirildiği bir süreci tarif etmektedir. 1989 yılında Brezilya’nın Porto Alegre kentinde temelleri atılan bu yaklaşım, bugün birçok ülkede kendisine uygulama alanı bulmuştur... Devamı>>

5. Kurumcu İktisat ve J.K. Galbraith
Recep ULUSOY
ABD kuruluşundan itibaren sürekli değişim göstermiş ve uygarlık düzeyini yükseltmiştir. ... Devamı>>

6. Meslek Yüksekokullarında Eğitim Hizmetleri Pazarlamasında İnternete Dayalı Uzaktan Eğitimin Durumu İle İlgili Bir Araştırma
Yıldıray KIZGIN
Toplumun eğitimi; nitelikli insan gücünün ekonomiye kazandırılması, ülkelerin zenginliği ve mutluluğu açısından bir gerekliliktir. İhtiyaç duyulan bilginin artması nedeniyle toplumun tamamını eğitmek hem çok zor ve hem de çok pahalıdır...Devamı>>

7. Kriz Dönemi İşletme Uygulamalarında İşletme ve Yönetici Özelliklerine Göre Farklılaşmalar Üzerine Bir Araştırma
Kürşat ÖZDAŞLI, Mete KARAYEL
Kriz, beklenilmeyen, öngörülemeyen ve mevcut sistemin işleyişini sekteye uğratma ve hatta sistemi ortadan kaldırma sonucuna kadar gidebilecek çıktıları olan bir durum ve süreçtir...Devamı>>


Ocak 2008 sayısından itibaren dergide yayınlanan makalelerin tam metinlerine internet üzerinden erişim uygulamasına son verilmiştir. Makalelerin basılı tam metnine sadece dergiye abone olan okuyucularımız ulaşabilecektir. Abonelik için tıklayınız.


editördenYorumGÜNDEMbu ayki sayIGeçmiş sayIlarMakale Gönderimiabonelik

 

Abonelik Kampanyası

  Yeni abone olacak veya aboneliğini yenileyecek akademisyen ve öğrencilerimize özel olarak % 35 indirim uygulanacak olup yıllık 12 sayının abone bedeli 100 TL’ye indirilmiştir.

 

 Bu fırsattan faydalanınız.